Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
206-
men de kracht van het geweten tracht te ontzenuwen, door
zijne goed- of afkeuring gelijk te stellen met de voldoening
of de spijt, welke de mensch gevoelt over eene gebeurtenis,
die geheel zonder zijn toedoen beeft plaats gegrepen, maar
de eigen ondervinding — en in onze eeuw van ervaringswe-
tenschap zal toch die waarneming ook wel mee mogen tel-
len — leert zonder moeite, dat de oordeelende uitspraak van
den rechter, dien wij in eigen boezem dragen, iets geheel
-anders is dan een bloot gevoel van voldaan- of onvoldaanheid,
of zelfs van een verstandelijk oordeel, hetwelk erkent, dat
iets gelukkig of ongelukkig uitgevallen is.
Men beweert wel, dat er menschen zijn, die volstrekt geen
^geweten hebben en houdt dit gemis voor een der hoofdeigen-
-schappen van den „onverbeterlijke" of den „geboren misdadi-
ger"; maar voor iemand die deze uitspraak niet a priori wil
gelooven — en dat kunnen we met ons negentiende-eeuwsch
geweten niet overeenbrengen — bestaan er geene deugdelijke
bewijzen voor hare waarheid. De voorbeelden, welke men in
de boeken over crimineele anthropologie vindt aangehaald,
betreffen meestal verstokte booswichten, welke verklaren geen
wroeging te kennen en geen teeken geven, dat zij er gevoe-
len. Leest men echter daarnaast, dat de ijdelheid en groot-
spraak, ook op het gebied der misdaad, bij de boosdoeners
schering en inslag zijn, dan komt men er van zelf toe, ook
die gewetenloosheid voor een goed deel aan snoeverij toe te
schrijven.
Voor een ander deel is zij, gelijk de ondervinding leert, aan ver-
dooving te danken; men hoort de stem des gewetens niet meer,
omdat men er gedurende geruimen tijd niet naar heeft willen
luisteren.
Ondanks dit alles spreekt in den misdadiger de stemme des
gewetens nu en dan nog zoo luid, dat ze hem met schrik en
ontzetting vervult. Noemt de misdadiger in zijn argot het ge-
weten „la muette", dan bewijst die woordkeuze juist het te-