Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
205-
ziektegeschiedexis der misdaad.
Er is in den laatsten tijd zooveel geschreven over den
lichamelijken toestand der misdadigers als oorzaak der mis-
daad, dat het geen verloren moeite zal zijn aan de ziekte-
geschiedenis der vrijwillig bedreven misdaad eenige woorden
te wijden, ofschoon daarover niet veel meer te zeggen is
dan hetgeen ieder weet.
Daar het hoofdmoment der misdaad in den wil gezocht moet '
worden en deze zonder kennis niet werkzaam kan zijn, is het dui-
delijk, dat het voorwerp, tot hetwelk de wil zich op schuldige
wijze wendt, in den geest moet aanwezig zijn; en dat met deze
aanwezigheid tevens de kennis gepaard moet gaan, dat het voor-
werp, dat voor den geest staat, eene verboden vrucht is voor
den wil. Zoolang deze kennis niet ontbreekt, is de wil vrij
en kan hij zich ten goede of ten kwade wenden. De hoog-
moed, de hebzucht, de zinnelijkheid mogen hem de voorstel-
ling, die hem bezighoudt, zoo verlokkend maken als zij willen;
al de driften zijns lichaams mogen ontketend worden en zijn
zenuwstelsel in opschudding brengen, zoolang de mensch kent,
kan hij willen. Dat is zijne kracht, dat is zijn heerlijkst voor-
recht. Zeker, de wending van den wil ten goede zal nu meer
dan minder moeite kosten en somtijds zelfs bijna, hoewel
niet geheel, onmogelijk zijn, maar hij kan in dien strijd over-
winnaar blijven; zulks getuigen, behalve de stem van 't eigen
geweten, zoo vele voorbeelden van trouwe plichtbetrachting
in weerwil van de grootste moeilijkheden. Wij weten wel, dat
kan deze ziekelijke toestand wederom aanleiding worden tot andere mis-
dadige neigingen en gewoonten. In zulk geval is het noodig behalve dio
middelen, welke op verstand en wil werken, ook die aan te wenden, welke
de genezing des lichaams ten doel hebben, 't Spreekt van zelve, dat de
schuld aan die daden, afhangt van de mate van kennis, waarmede zij be-
dreven worden. Vgl. het Rapport van Dr. L. de Rode: Actes p. 107.