Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
202-
misdadige dwangvookstellingen
Toen wi) over het hypnotisme spraken, hebben wij een
paar voorbeelden aangehaald, waarait bleek, dat een droom
somtijds aanleiding kan geven tot een idéé fixe, d. w. z. tot
een denkbeeld, dat men zich niet uit het hoofd kan slaan.
De oorzaak dezer hardnekkigheid is van organischen aard en
moet o. i. daarin bestaan, dat het zinnelijk beeld, waarmede
het denkbeeld verbonden is, voortdurend in het orgaan, de
hersenen, tegenwoordig blijft of althans bij de geringste aan-
leiding steeds te voorschijn komt. Dwangvoorstellingen van
zeer onschuldigen aard, waarover men zich niet behoeft te
verontrusten, zal wel ieder nu of dan eens bij zich zeiven of
bij zijn vrienden kunnen waarnemen. De een zal b. v. den
geheelen dag het liedje neuriën of fluiten, dat hem 's morgens
is ingevallen, de andere zal iederen avond het huis doorzoe-
ken om te zien of er geen gevaar voor brand is, een derde
zal zich ieder keer de handen wasschen, wanneer hij de kruk
van de eene of andere deur heeft aangevat enz. Minder
aangenaam zijn de dwangvoorstellingen, die zich van iemand
meester maken, als hij van eene hoogte neerziet of aan den
oever staat van een diep stil water. ,Als ik mij eens naar
beneden wierp! Als ik er eens in sprong!' is dan meestal de
vorm, waaronder zich de dwangvoorstelling voordoet. Intus-
schen zijn ook deze minder prettige invallen niet gevaarlijk
voor normaal-zinnige menschen. Van denzelfden aard zijn de
idéés fixes, die een of andere te bedrijven misdaad tot voor-
') Obsessions oriminelles morbides.
Vele serupulen behooren tot deze groep. Daar al deze dingen
slechts daarom in den geest zijn, wijl die geest het lichaam bezielt^
is het dikwijls nuttig den geest door het lichaam te genezen, al behoeft
men niet uit het oog te verliezen, dat de geest, die het lichaam bezielt,
ook op dat lichaam invloed heeft: dat dus de mensch én genezen kan
worden én somtijds zichzelven kan genezen.