Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
201-
naarmate zij gericht zijn op een verboden of geboden voorwerp.
Ook kan er slechts sprake zijn van de mindere of meerdere
hevigheid dier neigingen en niet van het bezit of het gemis
er van, daar alle uit onze menschelijke natuur voortvloeien en
hoofdzakelijk van lichamelijken aard zijn; zoodat men gei'ust
mag aannemen, dat ieder memch van alle neigingen, de eene
sterker, de andere minder sterk, voorzien is. Het is dus slechts
zake, die neigingen te kennen en in verband met de wetsken-
nis haar voorwerp te onderzoeken. Het oordeel, dat alsdan
het kennend verstand uitspreekt, moet het richtsnoer zijn van
den wil.
Zoodat ten slotte alles op de kennis en het oordeel neer-
komt.
Ware nu die kennis van zoo bijzonderen aard als b. v. de
kennis van cijfers of noten, dan ware het denkbaar, ofschoon
ook dan nog niet zeker, dat zij in de hersenen zeer bepaald
gelocaliseerd zou zijn, omdat zij aan zeer eigenaardige zinne-
beelden gebonden ware. Maar die kennis is van zoo algemeene
natuur, dat wij aan eene zoodanige localisatie niet gelooven
en het er voor houden, dat ,waar een gezond oordeel —ten
gevolge van hersenziekte — op zedelijk gebied ontbreekt, ook
op ander terrein het oordeel des verstands belemmerd moet
aijn door de ziekte der hersenen'.
Terecht zegt dan ook Dr. Winkler: „Behalve de zedelijke
gebreken heeft deze ziekte nog vele andere symptomen. Vol-
gens mijn gevoelen bestaat de zedelijk-krankzinnige ook als
type niet. Hij doolt rond in de groote vlakte der gedegene-
reerden'
Volkomen eensluidend besliste prof. Francotte: „Zedelijke
krankzinnigheid is geen ziektetoestand per se; zij is een ver-
schijnsel dat met andere verstandsziekten samengaat, vooral
met de zoogenaamde degeneratie-psychosen".
') Actes, p. 349.