Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
200-
ons, dat men geen reden kan hebben om den misdadiger met
den krankzinnige te vereenzelvigen. Er zullen altijd gevallen
blijven, waarin het moeilijk uit te maken is, met wat soort
van beiden men te doen heeft, dat erkennen wij gaarne, maar
de positieve wetenschap dient de methode te volgen, welke de
duisterheden tracht te verklaren met behulp van datgene, wat
helder is, en niet die, welke over helder verlichte beelden
een sluier wil werpen, omdat er andere in de schaduw staan.
Het verschil tusschen den misdadiger en den krankzinnige
is vooral daarin gelegen, dat de laatste geen of geen volko-
men bewustzijn heeft, de eerste wel; dat bij den krankzinnige
de storing in het bewustzijn van blijvenden aard is, zooals we
in ons ojjstel over „zoogenaamde zielsziekten' uiteenzetten en
meestal ook op ander gebied dan dat der misdaad waargenomen
kan worden.
Den invloed van onkunde en driften op de handelingen heb-
ben wij reeds vroeger besproken; men veroorlove ons nog een
enkel woord over zedelijk-krankzinnigen. Dit woord is tegen-
woordig in de werken over crimineele anthropologie schering
en inslag;, de zaak zelve is echter, zooals we reeds aanstipten,
duister en nevelachtig. Indien wij goed lezen, verstaat men
door „zedelijk-krankzinnig' iemand, wien het op geen ander ge-
bied dan op dat der zedelijkheid aan oordeel des onderscheids
ontbreekt, die, zooals men zegt, geen zedelijken zin of gevoel heeft
en aan slechte driften ten prooi is.
Zooals de lezer weet, is zedelijkheid geen gevoels-kwestie maar
eene kwestie van verstand en wil, waarbij de kennis der wet, die
der handeling en die van het verband tusschen wet en handeling
te pas komen. Slechte driften, d. w. z. zinnelijke neigingen, die
tegelijkertijd èn natuurlijk zouden zijn èn uit haren aard slecht,
kunnen er niet bestaan.
Alle neigingen van dien aard zijn uit hare natuur onver-
schillig ; de handelingen worden echter slecht of goed, naarmate
zij tegen of volgens de recta ratio (gezonde rede) verricht worden ;