Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
17
Bij liet dier zijn echter voeding en voorT
en onafscheidelijk met eene reeks van andere werkingen ver-
bonden, dat men dient aan te nemen, dat éénzelfde beginsel
oorzaak is van beide reeksen van handelingen. Wij bedoelen het
waarnemings-, het begeer-, het schattingsvermogen en de wille-
keurige beweging.
De handelingen, welke aan de laatste vermogens haar ont-
staan danken, dragen o. i. zoo duidelijk en onmiskenbaar het
karakter der eenheid, dat ook hij, die in de plant nog eene
kolonie van wezens ziet, in elk dier een individu moet erkennen.
In de leerboeken over dierkunde en physiologie vindt men
meestal, ter inleiding, een hoofdstuk „Plant en Dier", waarin
de schrijvers hun best doen, om den lezer begrijpelijk te maken,
dat er tusschen die beide groepen van wezens geen duidelijk
onderscheid is.
,lo. In de gedaante en de organisatie schijnt tusschen plant
en dier een wezenlijke tegenstelling te bestaan. Bij de plant zijn
dé endosmotisch werkende vlakten (bladeren) naar buiten gekeerd,
bij het dier naar binnen (darmwand) .... Intusschen zijn deze
verschillen slechts voor hoogere dieren en hoogere planten
geldig.
2o. Tusschen dierlijke en plantaardige weefsels bestaat even-
zeer een aanmerkelijk verschil.... maar er bestaan plantencel-
len, die op dierlijke cellen gelijken en omgekeerd.
3o. De chemische stoffen en de stofwisseling is in 't alge-
meen zeer verschillend .... maar men kan geene scheikundige
verbinding vinden, waarvan men kan zeggen, dat ze uitslui-
tend aan de plant of aan het dier eigen is.
4o. De willekeurige beweging en het gevoel worden als de
'lij
-tl
aagmento et ad alia hujusmodi." (Quaest. disp. Q. De put. an.) D. w. z.
De spijsvertering geschiedt door bemiddeling van de werkingen der
warmte.
Het plantaardig levensbeginsel is niet werkzaam, tenzij door middol
van stoffelijke hoedanigheden.
2