Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
195-
D. w. z. Er bestaan in de hersenen van den geboren mis-
■dadiger veranderingen, die voor ons niet direct waarneembaar
zijn. Wij zullen ons dus op eene indirecte waarneming moeten
verlaten.
„Wij kennen echter — dank aan de beroemde waarnemin-
gen van den uitstekenden prof. Lombroso en zijne school -
verschillende veranderingen in andere lichaamsdeelen; men
noemt die degeneratie-(ontaardings-)teekenen. Al zijn die ver-
anderingen talrijk, ze zijn toch niet constant, en staan daarom
niet in onmiddellijke betrekking tot de misdaad; ze zijn er niet
de oorzaak van. Toch komen ze dikwijlder bij den geboren-
misdadiger voor, dan bij den voor normaal gehouden mensch.
Men kan niet beweren, dat iemand misdadig is, omdat hij
een vervormden schedel heeft, of omdat hij Morelsche ooren
bezit, of omdat zijn kakebeen zwaar en zijn verhemelte eng
is enz.; maar hij is misdadig, en de onregelmatigheden, die
men bij hem opmerkt, zijn daarvan het gevolg*
We zullen later moeten nagaan, of er eenig verband bestaat
tusschen de gevolgen en de oorzaak, waarvan we niets weten.
Wijden we een oogenblik onze aandacht aan de gevolgen zelve.
De kenteekenen, door Lombroso voorgesteld en door de alië-
nisten hier ten behoeve hunner theorie overgenomen, verdienen
niet alleen weinig, maar volstrekt geen vertrouwen. Reeds op
het eerste anthropologisch congres werd aan de statistieken,
die het bestaan van hengselooren enz. bij den misdadiger zoch-
ten en vonden, verweten, dat ze het product waren van haastig
«n onordelijk werk. Op het jongste congres verklaarde A.
Straelens, dokter der gevangenis te Brussel, dat hij vooral
de teekenen onderzocht heeft, die volgens Lombroso den mis-
dadiger-typus doen onderscheiden, n.l. het hellende voorhoofd.
liapporf, 1. c.