Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
194-
gelooven zeer zeldzame) gevallen moeilijk en zeer moeilijk
kan zijn de krankzinnigheid met zekerheid te onderscheiden,
zonder dat hij daarom wil toegeven, dat elke misdaad het ge-
volg is van zieke hersenen. Toch is deze laatste meening de lenze
van enkele anthropologisten, wier tolk Dr. Jelgersma geweest is.
In het Rapport van Dr. Jelgersma vinden wij de stelling:
„De geboren misdadiger en de zedelijk-krankzinnige is een en
hetzelfde wezen. Het eenig onderscheid tusschen beiden is, dat
gene een rechter en deze een dokter op zijn weg ontmoet
heeft, en omdat deze beide menschen zoozeer van elkander ver-
schillen in de wijze waarop zij het leven beschouwen, wordt
de eene naar de gevangenis, de andere naar een krankzinni-
gengesticht verwezen". Uit de discussie, welke volgde, bleek,
dat vele aanwezige medici in het Rajiport wèl de stelling maar
niet het bewijs der stelUng hadden kunnen vinden en dat de
bewering van Dr. Jelgersma ernstige bestrijding vond. Dr. Jel-
gersma is echter door dien tegenstand blijkbaar niet ontmoe-
digd, want zijn „Inleidend woord: De beoefening der crimi-
neele anthropologie" geeft den inhoud van zijn rapport nagenoeg
onveranderd opnieuw te genieten. Wij willen de gronden, waarop
deze nieuwe criminalistische theorie steunt, aan een kort on-
derzoek onderwerpen. Het Rapport geeft die gronden als
volgt, aan :
„ Wij kennen hoegenaamd niets van de pathologische anatomie des
géboren-misdadigers^); wij kennen de veranderingen niet, die in
zijne hersens voorkomen, en zulks is niet te verwonderen. De ver-
anderingen zijn van dien aard, dat men ze noch bij de autopsie,
noch met het bloote oog, noch met het mikroskoop kan vin-
den ; toch bestaan ze, maar ze zijn van natuur- of scheikundi-
gen aard en bestaan in abnormale moleculaire veranderingen,
d^e aan onze nasporingen ontsnappen".
>) Wij cursiveeren.