Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
191-
volgens hen, die positivist en determinist in merg en been willen
blijven, verschillende gevolgen hebben, 't Is waar, sommigen
nemen ook den persoonlijken factor mede in aanmerking en
stellen daarvoor de erfelijkheid verantwoordelijk. Het kind,
neggen zij, erft van zijne ouders natuur en aard en daarmede
de neiging tot zekere misdaden, maar de natuur der ouders
is toch verzwakt en ontaard door misdaden, welke de omge-
ving heeft aangekweekt. Op die wijze voortredeneerend, zou
men eene keten krijgen van zulk een aantal schakels, dat men
niet meer kan achterhalen, waar de eerste eigenlijk vastge-
hecht is. Overigens worden in deze opvatting alle factoren
vergeten, welke, zonder eenige medewerking van het milieu,
op den persoon kunnen werken, 't Zal, om op positief terrein
te blijven, wel niemand invallen te beweren, dat een kind, dat
met zwakke hersens op de wereld komt, omdat zijn vader op
eene wandeling met het hoofd op een steen gevallen is, de
geërfde neiging, die met de zwakke hersens verbonden kan zijn,
aan het „milieu social' van zijn vader te danken heeft.
Het is onze bedoeling volstrekt niet, aan de statistieken,
welke aantoonen, dat in België de misdaden gedurende de
crisis van 1846—47 toegenomen zijn '), of dat in Frankrijk
de curve der misdaden bijna evenwijdig met die der wijnpro-
ductie en wijnconsumptie stijgt of daalt (Lombroso, o. c. II,
290), alle waarde te ontzeggen; maar om de vrijheid in den
misdadiger te loochenen, kunnen deze en alle statistieken van
dezelfde soort, zooals we aanstonds zullen zeggen, niets baten.
Gedeeltelijk wordt de bewijskracht dezer waarnemingen ove-
rigens reeds ontzenuwd door het feit, dat in Rusland en Ier-
land de bijna regelmatig terugkeerende hongersnooden niet tot
eene evenredige aangroeiing van het getal misdadigers aan-
leiding geven.
De theorie, welke zoowel den persoonlijken als den socialen
Actes, 366.