Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
189-
menschen nagenoeg dezelfde neigingen aanwezig zijn, is het
derhalve mogelijk, dat zoowel de wilde als het kind zonder
voldoende oordeel des onderscheids aan een of andere drift:
toorn, hebzucht, ijdelheid enz. den vrijen teugel laat schieten.
Met deze concessie is echter de criminalogie niet gebaat;
een misdadiger, die wél met voldoend oordeel des onderscheids
aan een drift toegeeft, doet dan wel somtijds uiterlijk als een
kind, maar tusschen de innerlijke waarde zijner handeling en
die van het kind of zelfs van den wilde blijft een hemelsbreed
onderscheid bestaan.
Verder dan deze concessie kunnen wij onmogelijk gaan; wij
kunnen geene recapitulatie toegeven, waar niets te herhalen
is. De theorie, welke den misdadiger tot een mensch wil
stempelen, die noodzakelijkerwijze slecht is, omdat hij door
atavisme nog de dierlijke gewoonten van den oer-mensch
bezit, mist allen grond van waarschijnlijkheid, daar het fun-
dament, de afstamming van den mensch uit het dier valsch
is.
Ook de lichamelijke merkteekens, waaraan men volgens
Lombroso in den misdadiger den wilde of den oer-mensch
herkent, ontbreken geheel en al.
Wij willen den lezer niet lastig vallen met eene uitvoerige
bespreking van de verschillende bijzonderheden, welke de beroem-
de typen helpen vormen, en niet breedvoerig uit elkander zet-
ten, waarom de statistieken over: schedelinhoud, hengseloo-
ren, scheeve neuzen, uitspringende jukbeenderen, zware on-
derkaak, ongelijke armen, ongevoeligheid der huid enz. enz.
geen vertrouwen verdienen; 't zal voldoende zijn de conclu-
sies van het rapport, door Housé en Warnots in Brussel
uitgebracht, mede te deelen :
„1". De anatomische type, die volgens prof. Lombroso bij
den geboren misdadiger behoort, is een bastaard-product,
saamgesteld door de vereeniging van kenteekenen, welke aan