Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
16
princiep een ander vermogen dan de zorg voor het leven toe
kennen. Wij vinden geene werking, die zich buïten of boven
de stof verheft; wij moeten derhalve ook dit beginsel als
geheel en al aan de stof gebonden aannemen.
het diek.
Het zal den lezer niet verwonderen, dat wij ook in het
dier eene eenheid zien en een levensbeginsel aannemen. Dezelf-
de redenen, die voor de plant gelden, zijn ook hier van kracht.
Ook het dier heeft een zoogenaamd vegetatief leven. Al
zijn de voedingstoifen, welke het dier tot zich neemt, van
anderen aard dan die, welke de plant noodig heeft; al heb-
ben, in tegenstelling met de plant, die in hoofdzaak reduceerend
werkt en zuurstof afstaat, bij het dier vooral oxydatieproces-
sen de overhand; al blijft het waar, dat de voeding en de-
daarmede gepaard gaande vernieuwing van oude deelen en
voortbrenging van nieuwe (behoud dus en groei) voorname-
lijk volgens chemico-physische wetten plaats hebben, — even
waar, en voor elkeen, die het dier beschouwt, zooals de
natuur het ons voor oogen stelt, even duidelijk, blijft het,
dat die werkingen onderworpen moeten zijn aan eene andere,,
die als heerscheresse optreedt en aan elke scheikundige ver-
wantschap haar voorwerp, aan elke mechanische beweging^
hare richting aanwijst ').
■) Het wekte onze bevreemding, in de redevoering van Dr. Bernstein
met ophef vermeld te zien, dat vooral de nieuwe onderzoekingen „zur
Evidenz" bewezen hebben, dat de geheele spijsvertering eene zuiver
chemische werking is, waarmee zekere mechanische werkingen ge-
paard gaan.
Eeeds bij St. Thomas stond duidelijk te lezen : „Digestio enim et ea
qnae sequuntur fit instrumentaliter per actionem caloris" [Summa I, Q.
LXXVIII, art. 1). En elders : „Anima vegetabilis, licet non agat nisi
mediantibus qualitatibus praedictis (i. e. corporeis), attingit tamen ope-
ratic ejus ad aliquid, in quod qualitates praedictae se non extendunt,.
videlicet ad producendum carnem et os et ad praefigendum terminuni