Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
187
I
De bewering, die den mensch — ook slechts naar het lichaam
— van het dier wil afleiden, mist allen positieven grondslag;
't is niets meer en niets minder dan eene fantasie, al wordt
ze neergeschreven door hen, die hoog opgeven van hun
positivisme, dat niet verder gaat in 't beweren, dan de oogen
in 't zien en de handen in 't tasten.
Die stelling is daarenboven valsch, wanneer men den mensch
beschouwt in datgene, wat hem mensch maakt, zijne redelijke
ziel.
Er is geen enkel voorbeeld van een dier, dat ook maar
één afgetrokken denkbeeld gevormd heeft. Een hond kent
„het goede vleesch' en „zijnen meester', d. i. een bepaald
iets, een bepaalden persoon; maar ook de slimste poedel geeft
geen blijk, dat hij het algemeene denkbeeld „goed" en „meester'
in zijn brein heeft opgenomen. Het dier gaat nimmer buiten
de grenzen van hetgeen zijne zinnen hem doen gewaar wor-
den; de mensch kan geen oogenblik buiten abstracte begrip-
pen, die uit het bijzondere het algemeenfe, uit het verdwijnen-
de het blijvende opgrijpen, en blijkbaar aan een bovenzinneliik
beginsel te danken zijn, wijl zij steeds van het zinnelijke zich verhef-
fen tot datgene, wat de zintuigen niet waarnemen. Tusschen het
dierlijk levensbeginsel en de menschelijke ziel bestaat derhalve
een qualitatief en niet een quantilatief onderscheid, een
verschil in den aard en niet in de hoeveelheid, en beide
beginselen kunnen door geen ontwikkeling in elkander over-
gaan.
Tegelijk met de eerste stelling vallen ook de beide andere.
Intusschen staan beide ook met den steun der eerste niet zeer
zaak, die ze gekend en gewild heeft, fine flnali totaal onverklaarbaar
en onbestaanbaar zijn. Eer eene ontwikkeling, ook in de dierwereld,
van hypothese tot zekere waarheid wordt, moet ze een voldoend aan-
tal keeren waargenomen zijn of moet men aantoonen, dat ze noodza-
kelijk is.