Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
186-
De drie grondstellingen, waarvan Lombroso en de atavisten
enz. uitgaan, zijn:
1". de mensch stamt van het dier af;
2°. de wilden zijn menschen, die in de ontwikkeling op een
laag punt zijn blijven staan; en
3". de kinderen staan uit kracht van de biogenetische grond-
wet dichter bij den oer-mensch dan de volwassenen.
De eerste stelling is op zijn zachtst gezegd eene onbewezen
assertie, wat het lichaam van den mensch betreft, en —
„quod gratis asseritur gratis negatur.' Wat zonder bewijs
beweerd wordt, kan zonder bewijs ontkend worden.
Zij is daarenboven geheel en al valsch, wanneer men den
mensch beschouwt als een door een redelijke ziel bezield
lichaam.
Daar wij slechts over den mensch spreken, hebben wij niet
noodig al de bewijzen voor eene ontwikkeling der dieren, 't
een uit het ander, aan de eischen der waarschijnlijkheid en
der waarheid te toetsen. Voor de klove, welke den mensch
van het dier scheidt, geldt het bekende woord van Huxley:
,De afstand tusschen hen [den aap en den mensch] is geheel
en al die van een afgrond"
Al de overblijfselen van dieren, die men uit de vóórhisto-
rische steenlagen heeft opgedolven, dragen even duidelijk het
kenmerk van het dier, als de menschenschedels en menschen-
beenderen van den fossielen mensch door hun vorm bewijzen,
dat de menschen der eerste tijden mensehen waren, zooals wij.
De klove gaapt tusschen mensch en dier in de voorwereld
even wijd als nu, en er bestaat geen enkele overgangsvorm
M Man's place in nature, p. 87 (ed. 1891).
=) Eequiritur sed non sufficit — moet men van die overgangsvormen
zeggen. Ook dan, wanneer vele overgangsvormen tusschen twee diervor-
men bestaan, kan de overeenstemming even goed en even gemakkelijk
door het plan van den Schepper als door afstamming verklaard worden,
terwijl ontwikkelingen, van welken aard ook, zonder eene eerste oor-