Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
184-
Ook de „verworven persoonlijkheid", waarvan het rapport
van Liszt gewaagt, wordt door den H. Thomas besproken:
„Er bestaan in den mensch ook bijkomende hoedanigheden, die
op ééne lijn met gewoonten en driften moeten gesteld worden,
volgens welke de mensch meer naar 't eene dan naar het
andere overhelt. Maar ook deze neigingen en ook deze hoe-
danigheden zijn aan de rede onderworpen, omdat wij deze hoe-
danigheden in ons kunnen veroorzaken (causaliter acquirere),
ons daartoe kunnen geschikt maken (dispositive acquirere) of
ze van ons kunnen uitsluiten".
En terecht volgt dan het besluit: „Et sic nihil est quod
libertati arbitrii repugnet: er is dus niets wat met de vrijheid
van den wil in strijd is" (Q. LXXXIII, art. 1).
nieuwe dwalingen.
Wij moeten thans het tweede deel van ons oordeel: „het
nieuwe in de vermelde theorieën is niet waar", met bewijzen
staven. Het congres van Brussel heeft ons deze taak niet
weinig vergemakkelijkt. „Du choc des opinions jaillit la vé-
rité"^ zegt het spreekwoord; in het tournooiveld te Brus-
sel heeft de „choc des opinions" vrij wel alles omvergewor-
pen, wat niet tot „de oude waarheid" behoorde. De strijd-
leuzen: „de misdadiger is geen atavist"; „de misdadiger is
geen sociaal product"; „de misdadiger is geen krankzinnige",
hebben daar even luid weerklonken als de tegenovergestelde,
en de kampioenen hebben ze met evenveel vuur verdedigd.
Het moet ter eere van de congresleden gezegd worden,
dat zij de poging van den Eervv. Heer M. de Baets om eene ver-
zoening tusschen de strijders te bewerken, met gejuich be-
groetten. De sympathieke secretaris van den bisschop van
Gent en aalmoezenier in de gevangenis aldaar wees op de
noodzakelijkheid om sommige al te absolute beweringen te
matigen; verklaarde zich een beslist voorstander van de leer: