Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
183-
wilsdaden en daaruit volgende handelingen onmogelijk zijn, en
zij ontkent, dat het menschdom in twee kategorieën moet ver-
deeld worden : de eene bevattend de menschen, die gezond van
zinnen en daarom braaf zijn, de ander bestaande uit morêel-
krankzinnige boosdoeners.
Het verschil tusschen de oude leer en de nieuwe wordt o. i.
duidelijk in de volgende woorden van St. Thomas: „Ten ge-
volge van zijn lichaam en zijne lichamelijke hoedanigheden kan
de mensch in verschillende toestanden verkeeren (potest esse
aliqualis), naarmate zijne natuur en gesteldheid (complexio et
dispositio) daartoe aanleiding geven. Deze natuur en gesteld-
heid zijn van velerlei lichamelijke oorzaken afhankelijk, welke
niet (rechtstreeks) op het verstandelijke deel in den mensch
kunnen inwerken, daar de functie van het verstand niet de
daad is van het lichamelijk wezen. Zooals nu de mensch is,
zoo schijnt hem zijn doel te zijn, wijl de lichamelijke geaard-
heid den mensch naar iets doet overhellen of van iets afkee-
rig doet zijn'.
Den zin dezer woorden kan men, wanneer men in aanmer-
king neemt, dat St. Thomas eerst gesproken heeft van het doel,
naar hetwelk iedere daad gericht is, ook als volgt weergeven:
,De mensch ziet zijn doel in de kleuren, welke bij zijne, van
natuur en gesteldheid afhangende, gemoedsstemming passen'.
Natuur en gemoedsstemming hangen echter, zooals den lezer
genoegzaam bekend is, van velerlei oorzaken: erfelijkheid, om-
geving, voedsel, omstandigheden enz. enz. af.
De aangehaalde tekst van den Doctor Angelicus omvat dus
alle lichamelijke invloeden, zoowel de physiologische als de
sociale en climatologische, en het wezenlijk gevolg dezer in-
vloeden, ,het doen overhellen naar iets', komt daarin tot zijn
volle recht. „Maar — zoo gaat St. Thomas voort — deze
neigingen zijn onderworpen aan het oordeel der rede, aan
welke het lager begeervermogen gehoorzaamt. Hierdoor lijdt
dan de vrije wil geen schade."