Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
181-
hij in een beter midden groot gebracht, dan zou hij (op even
noodzakelijke wijze) deugdzaam zijn geworden.
Er is in de crimineele anthropologie nog eene vierde rich-
ting, vvaarvan zich op het congres te Brussel en in zijne
onlangs verschenen rede: De beoefening der crimineele anthro-
pologie, Dr. Jelgersma een voorstander heeft getoond en welke
vooral onder de psychiaters hare aanhangers telt. Ook deze
anthropologisten zijn ten stelligste overtuigd, ,dat er naturen
bestaan, die voor de misdaad voorbeschikt zijn, die, in de
tegenwoordige maatschappij levende, onder alle denkbare om-
standigheden, misdadigers zullen zijn en blijven' (Dr. Jelgersma
o. c.). Vraagt men naar de oorzaak dezer voorbeschikking,
dan luidt het antwoord: ,De geboren misdadiger is een zieke",
en: „tusschen den geboren misdadiger en den zedelijk krank-
zinnige is geen ander onderscheid, dan dat de een een rechter
en de ander een medicus op zijn weg gevonden heeft" {Rap-
port. Vgl. Actes etc.).
Wij hebben aan deze leer, welke zich aan de laatste
hoofdstukken van Lombroso's werk {II deliqiiente j)asso) aan-
sluit en die — indien men op courantberichten mag afgaan —
dikwijls in de practijk wordt toegepast om een beschuldigde
vrij te pleiten, eene afzonderlijke plaats in dit kort overzicht
ingeruimd, omdat zij de vage en onbepaalde „degeneratie"
in een bepaalden vorm „krankzinnigheid' giet. Daarenboven
hangt zij niet zoo vast met de Darwinistische ontwikke-
lingstheorie samen als de andere criminalistische stellingen.
Niet dat haar ontstaan vrij zou zijn van alle invloeden van
dien aard, of dat hare belijders niet in Darwin of Haeckel ge-
looven — de brochure van Dr. Jelgersma bewijst het tegen-
deel — maar de thesis: „de geboren misdadiger is een krank-
zinnige', zou o. i. evengoed in elk ander determinisme passen,
als in het Darwinistische