Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
-aan het tot stand komen der eenheid, die men plant noemt.
„Het wezetf van het organisme — zegt Spiess — bestaat daarin,
-dat de tallooze werkingen, die er in plaats hebben, naar een bepaald
doel gericht zijn, dat alle krachten, hoezeer zij ook hare zelfstan-
digheid behouden, tot eene hoogere eenheid verbonden zijn" ').
Uit dit alles meenen wij te mogen besluiten, dat er in het
levend organisme eene kracht aanwezig is, die alle natuur- en
-scheikundige krachten beheerscht en leidt; die kracht is eene
andere dan de bloot mechanische of chemische, en zij is
overal in het organisme werkzaam tot onwikkeling en behoud
der eenheid van het individu. Wij kunnen niets ander dan
deze kracht zelve een eenheid noemen, omdat ,iets, wat niet
één is, onmogelijk de bewerker kan zijn van eene handeling,
die één is* ; en daar eene kracht niet kan bestaan, zonder
dat er iets is, waarmede die kracht is verbonden, iets, wat
de drager der kracht moet zijn, zoo moeten wij er toekomen
in de plant een enkelvoudig beginsel als drager dier ééne kracht
aan te nemen. Dit beginsel, het „principium intrinsecum opera-
tionum vivorum," is onafscheidelyk met de geheele plant zoowel
als met de kiem verbonden, en daarin moet de reden gezocht
worden, dat de levenlooze stof wordt tot een levend organisme.
De ouden noemden zulk een beginsel „forma substan-
tialis" d. i. „de vorm' waardoor iets is, wat het is. Die vorm
is het eigenlijk ,jDeginsel waarvan alle werkingen des levenden
wezens uitgaan en draagt voor de planten den naam „anima
vegetativa" „plantenziel" in den zin van „levensbeginsel van
het plantaardig leven."
Meer echter dan dat zij leeft, d. w. z. zich voedt, groeit
en voortteelt, kan men, volgens de waarneming, van de plant
niet beweren: wij hebben dus geen recht, om aan het levens-
') Physiologie des Xervensystems, S. 4.
•) „Impossible est quod eornni, quae sunt diversa secundum esse, sit
ojjeratio una." Sum. c. gent. Lib II, C. LVII.