Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
176-
ten voor den kerkdijken of wereldlijken rechter. Wat binnen^
het domein van den innerlijken wil blijft opgesloten, is aan
de bevoegdheid van den menschelijken rechter onttrokken:
,De internis non judicat praetor".
de meeningen der ckimineele anthropologie.
Het is moeielijk, de nog al uiteenloopende meeningen der
nieuwere ,crimineele anthropologie" met voldoende nauw-
keurigheid aan te geven. De werken der geleerden, die allen
der positieve richting toegedaan zijn, hebben iets vaags, iets
nevelachtigs, in één woord, iets zeer onpositiefs. In 't alge-
meen, dunkt ons, kan men in de moderne criminalogie de
twee richtingen van de ontwikkelingsleer terugvinden.
Volgens Darwin c. s. ontstaan bij de individuen van elk
opvolgend geslacht kleine veranderingen, welke door erfelijk-
heid bewaard worden, indien de natuurkeus daartoe hare
hulp leent. De erfelijkheid is dikwijls zoo vasthoudend, dat
zij, na eenigen tijd latent te zijn geweest, plotseling een indi-
vidu doet ontstaan, dat op een zijner voorouders gelijkt
(atavismus). De omstandigheden, waarin een wezen leeft, zijn
de factoren, welke het individu bewaren of vernietigen, zonder
dat zij veel tot de verdere ontwikkeling bijdragen.
Haeckel voegde aan de Darwinistische theorie nog de bio-
genetische grondwet toe en leerde, dat de ontwikkeling van
elk afzonderlijk wezen (ontogenie) eene korte herhaling is van
de ontwikkeling van den stam (phylogenie).
Andere geleerden kennen in navolging van Geoffroy St.
Hilaire den grootsten invloed toe aan de omstandigheden,
aan het midden, waarin een- wezen leeft. Volgens hen worden
de hoedanigheden bij overerving door een wezen aan een
ander onveranderd medegedeeld, maar daarna voortdurend
door den drang der omstandigheden gewijzigd. Dientenge-
volge is een wezen op 't oogenblik dat het voorbrengt