Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
174-
hiervan kan geen sprake zijn — of wel de mensch is voor
zijne daden slechts eene tweede oorzaak (cansa secunda), en
dan hebben wij de vrijheid niet noodig om de verantwoorde-
lijkheid vast te stellen.
Het tegendeel van Tarde's stelling is waar: de mensch, hoe-
wel niet de hoogste oorzaak zijner handehngen, is vrij en ver-
antwoordelijk. Reeds St. Thomas maakt zich zeiven de opvrer-
ping, die Tarde als een dooddoener voorop stelt. In het eerste
deel der Summa (Q. LXXXIII) schrijft hij: „Videteur quod
homo non sit liberi arbitrii. ... 3° Liberum est quod sui causa
est.... Quod ergo movetur ab alio non est liberum ; sed Deus
movet voluntatem. ... Ergo homo non est liberi arbitrii: Het
schijnt, dat de mensch geen vrijen wil heeft. Want. ... 3" vrij
is datgene, wat zijne eigen oorzaak is. Wat aldus door een
ander bewogen wordt, is niet vrij. Maar God beweegt den wil.
Dus bezit de mensch geen vrijen wil". De weerlegging, welke
de H. Thomas laat volgen, is deze: „De vrije wil is de oor-
zaak zijner eigene bewegingen [d. i. handelingen], omdat de
mensch door zijn vrijen wil zichzelven tot handelingen beweegt.
Maar het behoort niet noodzakelijk tot de vrijheid, dat het
vrije wezen de eerste oorzaak van zichzelven zij, zooals het
ook niet noodig is, dat iets, wat de oorzaak van iets anders
is, daarvan ook de eerste oorzaak moet zijn. God is nu de
eerste oorzaak, welke zoowel de natuurlijke als de willende
oorzaken beweegt. En zooals Hij, wanneer Hij de natuurlijke
oorzaken doet werken, niet belet, dat de handelingen natuur-
lek zijn, zoo belet Hij niet, dat de vrij willende oorzaken vrije-
lijk handelen, wanneer Hij ze beweegt, maar Hij bewerkt dat
veeleer in haar [dat ze n.l. vrijwillig handelen]; God immers
werkt in elk wezen naar deszelfs eigenschappen".
Kleeden we de woorden van den engel der school in minder
schoolsche termen en laten we eene moeilijkheid onbesproken,
die hier niet op hare plaats is, dan kunnen we als volgt rede-
neeren : overal is de mensch van oordeel, dat het gevolg aan