Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
173-
mogen heeten, als hij de eerste en volstrekte oorzaak zijner
handelingen zoude zijn.
,Het begrip vrijheid „vrije wil" is ontstaan — zoo zegt hij —
en moest noodzakelijker wijze ontstaan, toen men algemeen
aan de oneindige (infinie) en volstrekte (absolue) verantwoor-
delijkheid van den zondaar geloofde. Indien „aan eene daad
schuldig' zijn wil zeggen „van die daad oorzaak zijn', dan volgt
daaruit, dat schuldig zijn op volstrekte en oneindige wijze,
voor iedereen en zonder eenig voorbehoud — zooals het moet
zijn om de eeuwige straf te rechtvaardigen — beteekent: van
die daad de volstrekte en eerste oorzaak, met andere woor-
den de vrije oorzaak zijn, de hoogste, waartoe men in de aaneenge-
schakelde rij van oorzaken kan komen.
„De vrijheid is, in dezen zin, eene scheppende macht, die ex
nihilo iets kan voortbrengen, eene goddelijke eigenschap, die
aan den mensch wordt toegekend. Het vrij handelend wezen
kan zich verzetten tegen God en God schaakmat zetten; het
is een kleine God tegenover den grooten. Zoo men deze schep-
pende macht van den mensch ontkennend, niet aannam, dat
hij door een onbegrijpelijk veto de werking der goddelijke wet-
ten kan opheffen en hem toch eener eeuwige straf waardig
keurde, omdat hij aan Gods wil had weerstaan; dan zou men
zonder twijfel met zich zeiven in tegenspraak geraken. Maar,
indien wij, in plaats van eene volstrekte en oneindige schul-
digheid — en daarvan kan geen sprake meer zijn — slechts
van eene schuldigheid spreken, die weer als alle werkelijke en
positieve dingen slechts betrekkelijk en beperkt is, dan is eene
betrekkelijke en beperkte causaliteit, eene tweede causaliteit,
zooals men dat zegt, ons voldoende. Dan wordt het nutteloos
de vrijheid te eischen (la liberté devient un postulat inutile).
En op dit standpunt staan wij'.
Met andere woorden: of wel de mensch is vrij en draagt
voor zijne daden de volle verantwoordelijkheid, en dan moet
hij de hoogste en volstrekte oorzaak zijner handelingen zijn —