Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
172-
gen : een persoon, die op 't oogenblik der handeling is, zoo-
als hij vroeger was (identité), en daarbij tevens aan zijne mede-
menschen gelijkvormig (similitude) blijft, is verantwoordelijk —
wijl hij daardoor blijkt vrij te zijn, zooals de meeste menschen
het zijn ; maar men kan niet beweren, dat het wezen der ver-
antwoordelijkheid in deze gelijk- en gelijkvormigheid ligt opge-
sloten. De lezer vergeve 't ons, dat wij hem nog een oogenblik
met dezen criminalist van de positieve richting bezig houden.
Zooals hij zegt, is zijn werk „het eerste dat ons in staat
stelt verband te brengen en alle onderbreking te vermijden
tusschen de oude opvatting, die verdwijnt en de nieuwe, welke
eerlang zal overwinnen." Daar wij nu van plan zijn na „de oude
theorie" ook „de nieuwe opvatting" ter sprake te brengen, moe-
ten wij toch ook onderzoeken, of de band, waarmede Tarde
beide wil samensnoeren, hecht genoeg is.
De oude opvatting, welke verdwijnt, is die, welke wij in de
vorige bladzijden hebben verklaard ; „de nieuwe leer' is het zeer
oude^ van tijd tot tijd opgewarmde determinisme. De eene
zegt: de mensch is vrij en verantwoordelijk, de andere: de
mensch handelt zonder vrijheid. Tusschen beide plaatst zich
Tarde en zegt tot de deterministen: „ik deel uwe overtuiging,"
en tot de oude theorie: „ik behoud uwen naam en in de
praktgk zal ik oordeelen en veroordeelen zooals gij. " „Vous voilà
d'accord, vous n'avez plus qu'à vous expliquer.'
Eigenaardig is nog de wijze, waarop Tarde in den aanhef
van zijn werk de vrijheid voorgoed van de baan wil schuiven.
Na met de nieuwere criminalisten (de zoogenaamd anthropolo-
gische criminalisten wel te verstaan), waarover wij straks spreken,
te hebben doen verstaan, dat de mensch als „causa secunda,"
d. w. z. als betrekkelijke en eindige oorzaak zijner handelingen,
geheel en al op ééne lijn moet geplaatst worden met de ove-
rige oorzaken in de natuur, die met noodzakelijkheid werkzaam
zijn, begint hij zijn hoofdstuk over de verantwoordelijkheid
met het bewijs, dat de mensch slechts dan waarlijk vrij zou