Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
171-
aard onverschillig (noch geboden noch verboden) is, slecht
worden, wijl ze als middel gebruikt wordt voor een slecht doel;
niet in dien zin echter, dat de handeling op zich zelve beschouwd
slecht zoude worden, maar zoo, dat de zedelijkheid van het doel
zich mededeelt aan het middel.
„Daar, waar de heerschappij van den wil [eene heerschappij
onafscheidelijk verbonden met de redelijke kennis] begint, daar
begint ook de zedelijkheid' '). Eene handeling, die in zich zelve
kwaad is (materialiter mala), wordt eene slechte handeling in
en voor hem, die ze bedrijft (formaliter mala), wanneer zij
geschiedt met oordeel des onderscheids en vrijen wil.
Hij, die de vrije oorzaak is zijner handeling, is tevens verantwoor-
delijk : , Elet kwaad, dat er ligt in het gebrekkige eener hande-
ling, die, in zaken aan den wil onderworpen, moest verricht wor-
den, draagt het karakter van schuld; want het vvordt iemand
als schuld aangerekend, dat hij eene handeling, waarover hij
volgens zijn wil meester is, niet op volmaakte wijze [d. i.
zooals het behoort] verricht' ilet het zedelijk karakter
eener handeling gaat de verantwoordelijkheid van den persoon
hand in hand; de eene bestaat niet zonder de andere, 't Is
eene dwaasheid de woorden „verantwoordelijkheid, schuld' te
behouden, wanneer men een der grondslagen van alle zede-
lijkheid, de vrijheid, ontkennende, aan die woorden een geheel
anderen zin moet toekennen, dan hun volgens algemeen spraak-
gebruik toekomt.
Tarde {La philosophie pénale) maakt zich o. i. aan die fout
schuldig, wanneer hij als samenstellende deelen van de verant-
woordelijkheid aangeeft: de persoonlijke gelijkheid (identité
personnelle) en de maatschappelijke gelijkvormigheid (similitude
sociale), zoodat volgens hem: maatsch. gelijkvh. -r pers.
gelijkh. = verantwoordelijkheid is. Men kan hoogstens zeg-
■) Sent. II, Dist. 24, Q. III, a. 2.
«) Summa I, Q. XLVIII, a. 5.