Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
170-
de spijt na de daad. De overtuiging ,ik ben vrij" is zoo-
vastgeworteld in den geest der menschen, dat geen redeneering
haar aan 't wankelen kan brengen, en tegen die overtuiging
zullen geen theorieën iets vermogen. Die overtuiging is vast-
gegroeid in 's menschen ziel en behoort tot zijne redelijke
natuur: zij komt dus van Hem, die de natuur des menschen
schiep; 't is daarom eene dwaasheid te veronderstellen, dat zij
niet waar zou wezen.
In den wil, die weigert een nader onderzoek in te stellen,,
waar het verstand erkent, dat er eene noodzakelijke kennis
ontbreekt, ligt de oorzaak der schuldige onkunde („conscientia
vincibiliter erronea"). Voorziet het verstand tevens, dat uit
de onkunde een of ander gevolg zal voortspruiten, dan is dit
gevolg mede gewild door hem, die in gebreke blijft zich
nader te onderrichten, dan is de mensch verantwoordelijk
voor het voorziene gevolg zijner onbekendheid met de wet.
Eene soortgelijke redeneering is ook geldig voor de driften,
die, zooals we zagen, tot volslagen verduistering van het ver-
stand kunnen leiden.
Wie zijne drift kent, heeft den plicht haar te beteugelen
en te bestrijden; vervult hij dien plicht, dan is hij onschuldig,
wanneer de drift hem tegen zijn pogen in meester wordt;
laat hij aan zijne drift vrijen teugel, dan is hierin zijne schuld
gelegen en de verantwoordelijkheid strekt zich wederom uit
tot die gevolgen der drift, welke voorzien zijn, — tot de
andere natuurlijk niet. W^eten, dit of dat zal uit mijne onkunde,
uit mijne drift, voortvloeien en in weerwil van die kennis
niet zorgen, dat de onkunde verdwijne of de drift beteugeld
worde, is niets anders dan het gevolg der onkunde of der
drift werkelijk willen.
Door de kennis en den vrijen wil wordt eene handeling, welke
in zich zelve verkeerd is (materialiter mala), wijl ze tegen de wet
strijdt, ook slecht in en voor hem, die ze verricht (formaliter
mala). Door den wil kan tevens eene handeh'ng, die uit haren