Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
168-
loofd is, dat hij omgang buiten het huwelijk met een vrouw
mag hebben en zelfs dat omstandigheden den oudermoord tot
eene goede daad kunnen maken. Insgelijks weet de wilde meestal
zeer goed, dat hij zich niets wederrechtelijk mag toeëigenen,
maar heeft hij, waar het vreemden of vijanden geldt, niet
altijd de juiste begrippen van recht ').
In de door ons aangehaalde voorbeelden hebben wij echter
niet zoozeer de allereerste gevolgtrekkingen uit de grondstel-
ling der natuurwet, dan veeleer reeds toepassingen, die meer
redeneeringen vereischen, die meer tot in bijzonderheden
afdalen en, volgens St. Thomas, daarom meer aan dwaling
blootgesteld zijn. En op zulke punten heerschen er bij den
een of ander nog valsche denkbeelden te midden onzer, sedert
eeuwen christelijke, beschaving.
Met St. Thomas blijven wij het er voor houden: 1". dat
niemand, die over zijne verstandelijke vermogens beschikt, het
grondbeginsel der natuurwet niet kent; 2°. dat niemand zon-
der eigen schuld onbekend blijft met de allernaaste toepassingen
van dit beginsel; en 3". dat naarmate de toepassing moeielijker
wordt, wegens velerlei omstandigheden, waarop moet gelet
worden, de kans van dwalen grooter wordt. De mogelijkheid
van zonder schuld een valsch geweten te hebben wordt ech-
ter verminderd door de kennis der positieve goddelijke zoowel
als der menschelijke wet, om 't even, of deze laatste van de
kei'kelijke of van de burgerlijke overheid uitgaat.
Men moge nu het goddelijk karakter der openbaring loo-
chenen of erkennen, het feit, dat de kennis der tien gebo-
den, die de H. Schrift bevat, langzamerhand het eigendom
is geworden van de geheele beschaafde wereld, valt niet te
betwijfelen. Met dit feit moet men rekening houden bij de be-
») Wij bespreken deze kwestie theoretisch. Over het feitelijk bestaan der
kennis bij de wilde volkeren vergelijke men onze artikelen: Ontwikkeling:
Godsdienst, Huwelijk, Zedelijkheid. De Katholiek," Dl. XCVII en XCVIII.