Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
166-
kent de mensch tevens, dat hij een maatschapjjelijk wezen is,
dat de samenleving, wijl zij de natuurlijke toestand der men-
schen is, in Gods wil haar oorsprong heeft. Samenleving, maat-
schappelijk samenzijn is echter niet mogelijk zonder verplich-
tingen, en daaruit vloeit voor den denkenden mensch zoowel
de goddelijkheid van het gezag in de maatschappij als de
plicht van gehoorzaamheid aan de gestelde machten voort ').
Er bestaan voor den mensch dus wetten, volgens welke hij
zijn daden moet regelen; handelingen met die wetten in strijd
noemt men, in 't algemeen en zonder op de betrekkelijke zwaarte
van het vergrijp te letten : „misdaden".
Misdaad is dus eene ongeoorloofde, wijl door eene wet ver-
boden, daad.
Niet ieder echter, die zulk eene daad bedrijft, is een mis-
dadiger in den gewonen zin des woords; de naam misdadiger
wordt slechts aan hem gegeven, die met kennis en uit vrijen
wil eene slechte daad verricht
De kennis, welke tot eene misdaad vereischt wordt, is drie-
ledig : de kennis der wet, de kennis der daad en de kennis van
de betrekking, waarin de daad tot de wet staat. Het oordee-
lend verstand, dat, de wet met de daad in verband brengend,
besluit: dit of dat moet gedaan of gelaten worden, wijl het
geboden of verboden is, noemt men het geweten, en men spreekt
van een waar geweten, als het oordeel juist is, van een valsch
geweten, indien het oordeel onjuist is.
Het eerste en hoogste voorschrift der natuurwet leidt St.
Thomas af uit de neiging, waarmede elk schepsel streeft naar
') „Omnis lex humana in tantum habet de ratione legis, in quantum
a lege naturae derivatur." Summa Ia Ilae, Q. XCV, 2.
') „Nihil Tolitum nisi eognitum": men kan niet begeeren, niet willen
hetgeen men niet kent. Past men deze voor ieder duidelijke waarheid
ook op alle omstandigheden en gevolgen eener handeling toe, dan kan
men haar ook aldus uitdrukken: „Nihil volitum nisi in quantum eogni-
tum"; men kan iets slechts in zooverre begeeren als men het kent, de
wil kan niet verder reiken dan de kennis.