Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
165-
Omdat de mensch een met verstand begaafd wezen is, daarom
is hij tevens, zooals wij in een vorig hoofdstuk aantoonden,
een vrij willend wezen, en uit deze zijne verstandelijke met
vrijen wil begaafde natuur volgt, dat de mensch zijne vrije
handeling moet richten naar de uitspraken zijner rechte rede,
dat hij met vrijen wil verstandig moet handelen.
De wil van den Schepper, dat elk wezen zijne natuur hebbe
en volgens deze handele, een wil, waarvan de wereldorde het
gevolg is, noemt men, wanneer men dien wil als in de God-
heid blijvend beschouwt: de eeuwige wet; men noemt dien wil:
natuurivet, voor zooverre hij door de redelijke wezens gekend
wordt
De natuurwet is dus voor den mensch het eerste richtsnoer zijner
handelingen, en daden tegen die wet zijn misdaden, ook zonder
dat eenige goddelijke of menschelijke stellige (positieve) wet deze
handelingen verbiedt.
Het nieuwe wetboek van 't Nederlandsche strafrecht plaatst
deze grondstelling op den voorgrond, door in plaats van de ver-
deeling van den Code pénal (misdrijf, wanbedrijf, overtreding),
deze andere: rechts-delikt en wets-delikt in te voeren, en als
rechts-delikt een misdrijf aan te nemen, hetwelk ook vóór elk
wettelijk vei-bod strafbaar is.
Wanneer de mensch door zijn verstand erkent, dat hij geheel
en al van zijn Schepper afhankelijk is, dan volgt voor hem
daaruit de verplichting van gehoorzaamheid ook aan die wet-
ten, welke het den Schepper beheven zal hem onmiddellijk of
middellijk op te leggen, van gehoorzaamheid aan de stellige
goddelijke en kerkelijke wet derhalve. Door zijn verstand er-
') [„Lex naturalis] nihil aliud est quam lumen intelleetus insitum
nobis a Deo, per quod cognosoimus quid agendum et quid vitandum.
Hoo lumen et hanc legem dedit Deus homini in creatione." S. Th.
Opusc. IV, C. 1.
„Lex naturalis nihil aliud est quam partieipatio legis aeternae in
creatura rationali." Summa lo Ilae, Q. XCI, 2.