Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
160-
deren, die reeds , moeten leeren gehoorzamen en zich netjes
gedragen, zelfs met medehulp van argumenten a posteriori,
vóórdat ze tot de jaren des onderscheids gekomen zijn. Komt
de rede later tot ontwikkeling, dan krijgt hunne handeling pas
zedelijke waarde, maar ze hebben dan gelukkigerwijze alvast
de gewoonte van zich netjes te gedragen.
Wij zijn als van zelve tot het al of niet geoorloofde eener
hypnotische behandeling gekomen en hebben reeds in één ge-
val tot een „licet' besloten. De beginselen, welke ons daarbij
leidden waren in 't kort de volgende, welke ook bij de beoor-
deeling der hypnotisatie tot genezing van lichamelijke kwalen
moeten dienen.
I. De tijdelijke verduistering van het verstand en, bijge-
volg, de verlamming van den wil is eene daad, welke
volgens den H. Thomas slechts dan zedelijk kwaad is, wanneer
zij zonder voldoende reden geschiedt. Wanneer men zich
dus gerustelijk mag laten chloroformiseeren, als men daarvoor
voldoende en, zooals van zelve spreekt, zedelijk goede beweeg-
redenen heeft, dan mag men zich onder dezelfde voorwaarden
ook door de hypnose laten bedwelmen.
II. Wanneer echter uit zulk eene handeling zoowel goede
als slechte gevolgen voortvloeien, beide even onmiddellijk, dan
moet men het goede gevolg willen en mag men het slechte
toelaten, mits het goede minstens even zwaar wege als het
slechte.
Onder de gevolgen der hypnose rekenen wij niet het mis-
bruik, dat plichtvergeten menschen van de hypnose kunnen
maken, daar soortgelijke misdaden evenzeer bij andere bedwel-
mingen mogelijk zijn en dus niet „per se' tot de hypnose be-
hooren.
Wijl echter gedurende den hypnotischen slaap iemands hand-
teekAiing kan verkregen worden, b. v. onder eene volkomen
rechtsgeldige schuldbekentenis, wijl handelingen tegen de eer-
baarheid kunnen bedreven worden, zooals reeds feitelijk is