Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
159-
Wanneer er sprake is van eene slechte gewoonte, die
•Ach iemand heeft eigen gemaakt, van een slechten aanleg
of slecht karakter, dan zijn hierbij twee factoren werkzaam.
Vooreerst de vrije wil en ten tweede de lichamelijke gesteld-
heid. Daar nu de zedelijkheid in den wil ligt, begint de mo-
reele verbetering daar, waar de wil zich ten goede keert,
maar wijl van den anderen kant het lichaam zijn deel heeft,
met of zonder schuld, moet dikwijls eene lichamelijke behan-
deling met de opvoeding des geestes en des wils hand in
hand gaan. Toegegeven nu, dat de hj'pnotische suggestie een
dronkaard of een verzwakt wellusteling een sterken tegenzin
tegen zijne zonde kan inboezemen, zoodat hij gedurende kor-
ter of langer tijd tengevolge van dien tegenzin zijne ge-
woonte laat varen, dan is weliswaar het beter leven in zic/t «eZre
slechts in zooverre van zedelijke waarde als er de wil deel
aan heeft, maar wanneer de patiënt met het doel en den wil
van zijne kwade gewoonte vrij te komen zich aan die behande-
ling onderworpen heeft, dan is het yeoolg geheel en al voor
rekening van den wil, omdat de oorzaak met kennis der ge-
volgen gewild was.
Wanneer de noodige voorzichtigheid in acht genomen wordt,
bestaat er in zulke gevallen, dunkt ons, voldoende reden om
zich te onderwerpen aan eene behandeling, die iemand voor
korten tijd (gedurende de hypnose n.l) van zijn vrijen wil be-
rooft en voor langen tijd (den duur der inwerking van de
post-hypnotische suggestie) aan den invloed van een opge-
drongen voorstellingsbeeld (den afschuw) onderwerpt.
Verzwakt langzamerhand de in de hypnose opgewekte in-
druk, dan is het mogelijk, dat de gewoonte terugkeert, maar
het is ook mogelijk, dat, door de lange onthouding, de licha-
melijke prikkel, genoegzaam verzwakt is om den wil de over-
winning te vergemakkelijken. Afgezien van de moreele waarde
en van den invloed der vrijwillige onderwerping aan eene
kuur, is het met met de uitwerking gesteld evenals bij kin-