Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
158-
middel, dat overal dienst moest doen; het bestond uit fijnge-
malen beenderen van voorwereldlijke dieren, mammoethstan-
den vooral. Tegenwoordig is voor velen „suggestie" iets der-
gelijks. Ook op 't gebied der opvoeding en der moraal heeft
zij zich een plaats willen veroveren. Enkele heethoofden zouden
wel overal „suggestie" willen zien, waar een gezond menschen-
verstand „overtuiging, overreding, inzicht" waarneemt. Zij
zouden gaarne de geheele godsdienstige en zedelijke opvoeding
tot suggestie willen terugbrengen. Wij sparen ons de moeite,
zulken onzin te weerleggen.
Dat men zich door den een gemakkelijker laat overreden
dan door den ander, dat de eene schoolmeester alles met de
kinderen kan doen, terwijl de andere niets met hen kan aan-
vangen, weet iedereen. Tot heden heeft men gedacht, dat de
waargenomen hoedanigheden dier personen aanleiding gaven tot
oordeelen, zij het dan juiste of onjuiste, en dat die oordee-
len mede van invloed waren op de volgzaamheid, de gewil-
ligheid, waarmee men naar die menschen luisterde of van hen
iets aannam, en zoo, dunkt ons, kan 't nog wel blijven.
Men vindt echter in de boeken over hypnotisme en men
hoort uit den mond van hypnotiseurs, dat ze door suggestie
dronkaards genezen en slechte gewoonten uitgeroeid hebben,
en wij staan dus voor de vraag, welke waarde daaraan te
hechten is. Wij kunnen niet anders dan theoretisch deze
vraag bespreken, omdat, naar onze meening, de ervaring niet
in voldoende mate aanwezig is om het practische nut dezer
suggestie te kunnen bevestigen, en wij voor ons verwachten
er geen gouden bergen van Persoonlijke sympathieën of
antipathieën hebben echter in dezen niet mee te spreken en wij
zetten die dus aan kant.
reu en goddelijke gunstbewijzen," waarvan onlangs eene nederiandsche
vertaling verschenen is.
') Dit mistrouwen deelen wij mot vele medici, die het er voor hou-
den, dat geene hypnotische verbetering, zoowel op lichamelijk als op
zedelijk gebied, op den duur stand houdt.