Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
155-
dringen]'. Deze woorden van Dr. Bernheim geven den juisten
middenweg aan, dien men moet inslaan om het hypnotisme
en de suggestie als geneesmiddel naar waarde te schatten.
De ,roode plekken en blaren', waarvan de dokter spreekt,
moeten wij echter nog aan een onderzoek onderwerpen, vooral
omdat hij, naar de heerschende mode, in éénen adem daarbij
voegt: ,de stigmatisatie is een verschijnsel van auto-suggestie'.
Wanneer S. Thomas, op gezag der medici van die dagen, toe-
geeft, dat zelfs melaatschheid en koorts uit de verbeelding
kunnen ontstaan en daarin niets ongerijmds ziet, dan kan ons
eene brandwond, die men met behulp van een koud voorwerp op
de hand of den arm van een gehypnotiseerde voortbrengt, eene
blaar, die door een stukje postzegelpapier (als trekpleister gesug-
gereerd), en zelfs een paar bloeddruppels, die te bepaalder ure uit
den neus of uit den arm van een sujet te voorschijn komen, eigen-
lijk totaal onverschillig laten.
Van den anderen kant zijn wij, katholieken, er vast van
overtuigd, dat God èn de macht heeft wonderen te doen èn
de wijsheid om, waar Hij een wonder wrocht, het duidelijk te
maken voor allen, ook voor de mannen der wetenschap, die
willen zien.
Gesteld al, dat de auto-suggestie in staat ware inderdaad
stigmata voort te brengen, dan zijn nog de omstandigheden,
welke zich bij de „van Gods genade' gestigmatiseerden voor-
doen, van zoo buitengewonen aard en zulke duidelijke .strek-
king, dat alleen daardoor reeds blijkt, naar welken kant de
oorzaak der lijdensteekens gezocht moet worden. Maar zooverre
is het nog niet; de stelling: ,de stigmatisatie is aan auto-
suggestie te danken', is verloopig niets dan eene onbewezen
verzekering. Want er zijn geen feiten ') bekend, dat autosug-
gestie bloedingen heeft doen ontstaan; alle vermelde waarne-
') Wij bedoelen: wetenschappelijk geconstateerde feiten, waarbij zoo-
wel alle bedrog als alle bovennatnnrlijke invloeden buiten spel zijn en
die dos het recht geven tot anto-suggestie te beslaiten.