Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
152-
wogen wordt; en op die wijze wordt door de beweging der
levensgeesten het geheele lichaam veranderd. Maar er zijn
andere gesteldheden des lichaams, welke met de verbeelding
niet in betrekking staan en dus ook niet door haar, hoe sterk
ze ook zij, veranderd kunnen worden, zooals de vorm van
hand en voet en andere van dien aard' {Summa III, Q. XIII,
art. V). Steken we deze woorden van den Engel der School
in moderne kleedij, dan luiden ze als volgt. Het beeld, dat de
phantasie ons voor den geest toovert, is in staat eene aan-
doening in ons op te wekken. Is deze aandoening sterk,
dan kan zij haren invloed op de vasomotorische zenu-
wen doen gevoelen en daardoor den bloedtoevoer naar een
of ander lichaamsdeel versnellen of verdragen en aldus een
middel zijn tot ziekte of tot genezing. Dat deze laatste inter-
pretatie niet overdreven is, blijkt ten duidelijkste uit de woor-
den, die wij in de Summa contra getitiles (Lib III, cap. XCIX)
vinden: „Daardoor, dat de ziel zich iets verbeeldt en er sterk
door wordt aangedaan, volgt somtijds in het lichaam eene
verandering, welke tot genezing of tot ziekte kan leiden'. Op
gezag der medici neemt St. Thomas zelfs aan (1. c. cap. CIH),
dat zulk eene ziekte koorts of melaatschheid kan zijn en houdt
slechts tegen Avicenna staande, dat de ziel niet direct, onmid-
dellijk en zonder medehulp van eenige beweging (motus localis,
waarvan hij het hart als oorsprong aanneemt) zulke verande-
ring kan bewerken.
Ook in de Quaestiones disputatae {De pot. an. III) vinden
we dezelfde meening over koorts en melaatschheid, terwijl
daar duidelijk gezegd wordt, dat „door de beweging der
levensgeesten [voor ons: van het bloed] naar het hart of de
verspreiding door de ledematen eene verandering kan veroor-
zaakt worden, waarvan de ziekte afhangt, vooral indien het
organisme daarvoor geschikt is („praecipue si sit materia
disposita').
In aanmerking nemende, dat men tegenwoordig het princi-