Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
151-
oog ziende blijft. De patiënten zien, hooren en voelen vrel —
geschikte vragen kunnen dit aan den dag brengen — zij slaan
er echter volstrekt geen acht op, omdat hunne aandacht zich
vestigt niet op hetgeen zij zien maar op de onmogelijkheid
om het te zien. Het moet hun te moede zijn evenals sommige
zieken, welke beweren den een of anderen naam niet te kunnen
uitspreken, en terwijl ze over die onmacht klagen, bij herha-
ling den naam duidelijk zeggen; of als den droomer, die de
nachtmerrie heeft en in den waan verkeert, dat hij zich niet
kan verroeren en geen macht heeft, om het monster, dat op
zijne borst zit, te verjagen.
Bij den „rêve en action", zooals men den hypnotischen toe-
stand zou kunnen noemen, wordt de gedroomde ongevoeligheid,
en bewegingloosheid tot werkelijkheid evengoed als bij den
zenuwzieke, die in den waan verkeert, dat zijn linker been
verlamd is, maar die zeer goed kan loopen, wanneer hij voor
een oogenblik zijn idéé fixe vergeet.
hypnotische geneeswijze.
Toen we van de macht der inbeelding spraken, hebben we
eenige voorbeelden aangegeven, waaruit die macht bleek. Wij
moeten daarop terugkomen, wijl de inbeelding op het mensche-
lijk organisme eenen invloed uitoefent, welke tot zulke vreemd-
soortige dingen kan aanleiding geven, dat men geneigd zou
zijn een „Apage Satana" uit te spreken,......wanneer
wij niet van Sint Thomas leerden de zaken kalm onder de
O
oogen te zien en voor een kleinigheid niet vervaard te zijn.
„Aan de verbeelding, zoo ze sterk is, gehoorzaamt het lichaam
in sommige zaken.....Op dezelfde wijze [gehoorzaamt het
lichaam] bij die veranderingen, welke met warmte en koude
in betrekking staan en met andere zaken van dien aard ; dit
komt daarvan, dat uit de verbeelding natuurlijkerwijze aan-
doeningen der ziel voortspruiten, volgens welke het hart be-