Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
149-
b. V. aan iemand, die van inbraak droomt en die, wetende dat
bij gedroomd heeft, niet aan den drang wil toegeven om op
te staan en na te zien, of alles op slot is.
üe andere klasse der post-hypnotisch gesuggeerden geraakt
op nieuw in hypnose en verliest dan het controleerend bewust-
zijn, terwijl de suggestie zich met vernieuwde kracht opdringt.
Dit zijn meestal sujetten, die reeds eene hypnotische dressuur
hebben ondergaan, of die, wanneer de proef reeds de eerste
maal lukt, een ziekelijk zenuwstelsel hebben.
Ook de nauwkeurigheid, waarmede een gesuggereerde den
tijd weet af te passen en intusschen van de suggestie niets
schijnt af te weten, wekt bij velen groote verbazing. En op de
feiten uit het gewone leven, die hiermee op één lijn gesteld
dienen te worden, wordt volstrekt geen acht geslagen. Hoe
vaak betrapt zich ieder op een uitroep als: „'t is goed, dat
ik daarom denk, ik had 't haast vergeten"; „dat valt me nog
net in tijds in" e. a. Wij herinneren ons, dat wij iets moeten
doen, juist op 't oogenblik, dat het moet geschieden, en dik-
wijls zonder dat wij in den tusschentijd er aan dachten. De
eene of andere omstandigheid (tijd, plaats, voorwerp enz.)
waarmede wij, hetgeen wij ons hadden voorgenomen of het-
geen ons bevolen werd, in verband hebben gebracht, is de
oorzaak, dat wij plot.seling aan ons voornemen, aan het bevel
enz. herinnerd worden, wanneer de tijd daar is, wanneer wij
ons op de plaats bevinden, het voorwerp zien enz. '). Het
vermogen van sommige menschen om, ook zonder er aan te
denken, den tijd af te meten, is dikwijls zoo groot, dat zij
nimmer een wekker of jDorder noodig hebben, maar te zelf-
bepaalder ure zeker ontwaken. Ook aan deze zijde sluit zich dus
het post-hypnotische wonder bij de alledaagsche gebeurlijkhe-
den aan, en deze aansluiting wordt des te nauwer, omdat,
evenals in het gewone leven, sommige gehypnotiseerden dik-
wijls denken aan hetgeen zij te verrichten hebben en omdat
Zie overigens het vorig hoofdstuk.