Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
148-
ontwaken. En daarom gebeurt het, dat de kinderen, wanneer
ze in 't duister wakker worden, dezelfde sohimmen zien, welke ze
in den slaap zagen en bij hun ontwaken vreezen, dat hetgeen hun
verschijnt werkelijkheid is, omdat ze in den slaap beangst waren".
Dr. Liebeault, die (o. c. p. 174) op dit feit de aandacht ves-
tigt en het, waarschijnlijk onbewust, ongeveer in de woorden
van den H. Thomas inkleedt '), voegt er bij, dat zulks ook
bij volwassen menschen kan voorkomen en dat hij zelf het
ondervonden heeft, toen hij, nog student zijnde, eens van een
brand droomde Bij personen, wier zenuwstelsel geschokt is,
kan een droom, vooral indien hij zich herhaalt, de aanleiding
zijn tot eene idée fixe, getuige de weduwe S. (o. c. p. 148),
die er door een herhaalden droom toe gebracht werd haar
kind te dooden, getuige ook de gendarme, die de vlucht nam,
omdat hij gedroomd had, dat hij ter dood veroordeeld was.
Maar ook bij normaal aangelegde menschen is het geen onge-
woon verschijnsel, dat een droom invloed uitoefent zoowel op
de stemming als op de handelingen ; ieder zal hiervan bij eenig
onderzoek wederom in zijne naaste omgeving voorbeelden vin-
den. De werking der post-hypnotische suggestie op zich zelve is
dus van denzelfden aard als hetgeen ook tengevolge van een
natuurlijken droom geschiedt, en de (betrekkelijke) zekerheid,
dat een bevel uitgevoerd wordt, zal wel daaraan te danken
zijn, dat, terwijl een natuurlijke droom meestal iets vaags en
onbepaalds heeft, de kunstmatige droom door den hypnotiseur
in een vast spoor geleid wordt, waarin hij zich gemakkelijker
en langer kan voortbewegen.
Daar echter in deze groep de menschen werkelijk wakker
zijn, kunnen zij aan de ingegeven gedachte weerstaan (indien
er overigens aan hun zenuwleven niets hapert) en doen dit
dan ook somtijds — al kost het hun evenveel moeite als
') „Les enfants éveillés voient et entendent encore les personnages do
leurs rêves avec tous les caractères de la vérité."
Van een soortgelijk geval waren wy nog onlangs getuige.