Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
147-
inktkoker weder neerzette met de woorden: „Daar! ik dacht,
dat ik het niet klaar zou gekregen hebben".
Om tot eene verklaring van deze feiten te komen, moeten wij
beginnen met de gevallen der post-hypnotische suggestie in twee
groepen te verdeelen. Tot de eene groep behooren die menschen,
welke na de hypnose volkomen ontwaken en ook volkomen
wakker blijven, wanneer zij volbrengen, wat hun in den slaap
bevolen is. Het gegeven bevel herinneren zij zich meestal zon-
der het als bevel te herkennen en beschouwen het als een voort-
brengsel hunner eigene hersenen. „Dat kwam me zoo in 't
hoofd"; „Ik weet niet waarom, maar ik dacht dat ik't moest
doen", is meestal het antwoord op de vraag: „Waarom doet
ge dat?" Enkele malen, wanneer de bevolen handeling onzin-
nig is, wordt zij, en dikwijls op handige wijze, gemotiveerd,
't Is deze groep van gehypnotiseerden, welke het, blijkens vele
voorbeelden, in hunne macht hebben, aan het gegeven bevel
te gehoorzamen of niet — al moet gezegd worden, dat het
weerstreven dikwijls groote inspanning vordert.
De andere groep omvat die,welkeopden bepaalden tijd of plaats
enz. opnieuw in hypnose geraken. Dr. Mesnet verhaalt (zie
Marin), dat hij een zijner patiënten gelast had 's anderen daags
de horlogeketting van X te stelen: „Des anderen daags za-
gen wij onzen zieke, het oog strak op de ketting gericht...
zijn gelaat was kalm, zijn oog afgetrokken (contemplatifj, 't
was duidelijk, dat hij zich langzamerhand aan de omgeving ont'
irok en zich zeiven hypnotiseerde^. De diefstal werd voltrokken
en de patiënt was geheel ontdaan, toen men later de horlo-
geketting in zijn vestjeszak vond.
„De schijnbeelden, welke zich in den slaap vertoonen", zegt
de H. Thomas [J)e Somniis L. V.] — en deze woorden bevatten
de verklaring der post-hypnotische verschijnselen der eerste
groep — „vertoonen zich ook somtijds aan hem, die wakker is.
En aldus blijft dezelfde beweging der droombeelden in de organen
der zinnen aanwezig, zoowel gedurende den slaap als na het