Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
146-
oud-gediende, en hoewel blijkbaar verwonderd bij het zien der
toehoorders, laat hij zich eene plaats aanwijzen en weldra
speelt zich de geheele, hem door Bernheim gesuggereerde
scène af; hij disputeert met den denkbeeldigen sergeant en
valt neer, als ware hij ter aarde geworpen. Eene dame, aan
wie Dr. Richet bevolen had na eenige dagen terug te komen,
verschijnt op dag en uur. „Ik weet niet, waarom ik ben ge-
komen — is haar woord — het is ellendig weer. Ik heb
menschen te huis. Ik heb geloopen om hier te komen en ü:
heb geen tijd om te blijven, 't Is eene dwaasheid en ik be-
grijp niet, waarom ik eigenlijk gekomen ben". „Den 1 Januari
1885 om tien uur 's ochtends — suggereerde Beaunis aan
mejufifr. A. — zult ge mij zien; ik kom u nieuwjaar wen-
schen en daarna zal ik verdwijnen". Deze suggestie, 172 da-
gen vóór nieuwjaar gedaan, ging in vervulling, en mejuflFr.
A. verwonderde er zich zeer over, dat Dr. Beaunis, die op
dat oogenblik in Parijs was, midden in den winter zijn zo-
merpak (de kleeding, die hij droeg, toen hij haar hypnoti-
seerde) aan had.
Het is er echter verre af, dat eene post-hypnotische suggestie
met onfeilbare zekerheid werkt; de een vergeet heel en al
wat hij doen moest, de ander doet het ten halve of op een ander
tijdstip, een derde verzet zich tegen de gesuggereerde hande-
ling, of uit eigenzin, of omdat hij het ongeoorloofde er van in-
ziet. Zoo kon Dr. Forel een student er niet toe krijgen hem na de
hypnose op den schouder te kloppen: zoo wilde eene dame,
die onder Dr. Bernheims behandeling was, er zich niet toe leenen
een horloge aan een ander te ontfutselen. Een man, die de
suggestie had ontvangen, na eenige dagen een bezoek aan iemand
te brengen en daar een zilveren inktkoker, dien hij op tafel
zou zien staan, in den zak te steken, werd, toen hij het bezoek
maakte, als door een onweerstaanbare macht naar den inkt-
koker getrokken; reeds had hij hem in handen, toen hij plot-
seling zicli met de hand langs het voorhoofd wreef en den