Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
144-
Ook Dr. Bernheim en anderen bevestigen, dat de suggestie
eener misdadige handeling door den een aangenomen en uit-
gevoerd wordt, door den ander niet.
Het zal overbodig zijn op het gevaar te wijzen, dat zulke
proefnemingen met zich brengen en het ongeoorloofde er van
aan te toonen; wij bepalen ons dus tot het mededeelen der
feiten om daaruit alweder de groote overeenkomst tusschen
den kunstmatigen en natuurlijken droom te doen zien.
,Wij redeneeren in den droom — zegt de H. Thomas —
en gaan na, wat er wel kan volgen uit hetgeen wij ons voor-
stellen. Bij die werking des geestes wordt de algemeene zin
vrij, maar niet volkomen, en aan de redeneering hapert al-
tijd iets". Ook aan de redeneering op zedelijk gebied hapert
in dat geval altijd een of ander. Vandaar de grillige ver-
scheidenheid van de moreele opvattingen gedurende den droom.
Een moord zal — in den droom — nu eens in koelen bloe-
de bedreven worden, dan weder niet dan met weerzin en
angst; de eene maal is men zonder vrees voor ontdekking,
de andere maal is men vol zorg, dat 't zal uitlekken; terwijl
toch de droomer in beide gevallen een even zachtzin-
nig mensch blijft, als hij wakker is, en er in de verste verte
niet aan zou denken iemand leed te doen.
Eene andere omstandigheid mag hierbij tevens niet over
het hoofd gezien worden. Ieder, die met kinderen te doen
heeft gehad, weet zeer goed, dat reeds op jeugdigen leeftijd
de energie, waarmede zij iets opvatten en uitvoeren, eene ge-
woonte doet geboren worden, die zich gedurende den slaap
niet verloochent. Zoo zal van twee kinderen, die beide zedig
en braaf zijn, het eene zich in zijn bedje niet bloot woelen
zonder aanstonds, ook al slapende, zich weer te dekken, het
andere echter rustig blijven liggen. Eveneens is het geen zeld-
zaamheid, dat kleine kinderen, die zeer energisch aan het
') Vgl. het vorig hoofdstak.