Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
143-
de manslagen, welk met behulp van een vouwbeen of een
stukje hout gepleegd worden, de vergiftigingen, welke door sui-
kerwater veroorzaakt worden, de moorden, welke een ongela-
den pistool tot werktuig hebben; wanneer zoo iets in de
hypnose gebeurt, dan heeft het er al den schijn van, dat men
of met „eene daad van gehoorzaamheid aan den dokter", in
wien de zieke volmaakt vertrouwen stelt, met de vaste over-
tuiging, dat deze dit vertrouwen in geenerlei opzicht zal mis-
bruiken, of met de tooneelkunst eener hysterische te doen
heeft.
Niet altijd nochtans; ten minste indien men hetgeen ernstige
doktoren schrijven niet aan „Illusion inconsciente", onbewuste
zelfbegoocheling, zooals Benedikt zegt, moet toeschrijven.
Theoretisch komt het ons wel mogelijk voor, dat een droom
als die van den monnik, welke zijn abt vermoordde, gesugge-
reerd en verwezenlijkt worde, al heeft Dr. Benedikt gelijk in
zijne bewering, dat een misdadiger al zeer ondoelmatig zou
handelen, indien hij zich tot het voltrekken van zijn plan van
een gehypnotiseerde bediende, en dat zich dus de justitie over
zulke misdaden niet ongerust behoeft te maken.
Maar er zijn feiten van anderen aard, welke afdoende be-
wijzen, dat in de hypnose en tengevolge der suggestie dingen
mogelijk zijn, die noch goed noch onverschillig mogen genoemd
worden. Bij de proefneming, die Dr. Forel (o. c.) vermeldt,
was wel geen slechte bedoeling in het spel, maar de suggestie,
die in de hypnose opgevolgd werd door een meisje, dat hij
sedert jaren als zeer zedig kende, bewijst toch, dat voorzich-
tigheid hierbij een gebiedende eisch is. Het is echter niet waar,
dat de suggestie in zulke gevallen met zekerheid en zonder
onderscheid van personen werkt. Prof. Brouardel deelt, zooals
Dr. E. Marin aangeeft, een geval mede van eene jonge dame,
die heel goed de suggestie aannam, dat zij zich in de nabij-
heid eener rivier bevond, maar een zenuwtoeval kreeg, toen
men haar .suggereerde zich te ontkleeden om een bad te nemen.