Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
142-
.„gepaard met de opwekking van andere" geeft op voldoende —
■2ij liet ook niet afdoende — wijze rekenschap van den hyp-
notischen toestand en plaatst hem physiologisch op eene lijn
met de bedwelming, welke door opium, haschisch, chloroform,
■sterke dranken kan teweeggebracht worden. De hef boomen
worden, bij al deze storingen, op verschillende punten aange-
zet: de storingen beginnen op verschillende plaatsen in het
zenuwstelsel en bereiken wellicht ook op verschillende plaat-
sen hare grootste intensiteit — en vandaar de verschillen, de
„differentiae ultimae." Maar bij al deze storingen is dit gemeen-
schappelijk, dat het teedere centraal deel der hersenen, dat
met de zinnelijke zelfwaarneming belast is en (middellijk) ten
nauwste met de zelfkennis samenhangt, geheel of gedeeltelijk
buiten werking gesteld, verlamd wordt — en vandaar bij de
verschillen tevens de groote overeenkomst, en tegelijkertijd de
nauwe aansluiting bij den slaap ter eene en, helaas ! bij de
krankzinnigheid ter andere zijde.
Wij achten het niet noodig de gevoelloosheid (anesthesie)
■der gehypnotiseerden ter sprake te brengen, maar wenden ons
tot eene klasse van verschijnselen, die zeer vreemd schijnen.
t
gesuggbeeerde misd.4den.
„Bestaan er gesuggereerde misdaden en kunnen zij bestaan?"
is de vraag, welke Dr. Benedikt stelde op het anthropologisch
congres te Brussel, en hij antwoordt: „Ik voor mij geloof vol-
strekt niet, dat ze bestaan. Ik beschouw ze als de voortbreng-
selen efner ongelukkige wetenschappelijke inbeelding ; ik ontken
niet dat ze een „theoretisch' bestaan hebben; ik ontken niet,
dat men ze door suggestie in den salon of in de laboratoria
kan nabootsen, maar ik ontken hunne „praktische" werkelijk-
heid." „Salon- en gehoorzaal-misdaden", dat zijn zeer zeker
') Dit laatste slaat meer op misdaden, die tengevolge van posthypno-
tiselie suggestie bedreven worden, waarover straks.