Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
De physische en scheikundige krachten, die wij -werkzaam
zien, leeren ons kristallisaties en joraecipitaten kennen, maar
eene plant ziet er anders uit dan een Saturnus-boom, en een
protoplast doet zich anders voor dan een geleiachtige neerslag,
en een celwand is voorloopig nog niet hetzelfde als een
difiusie-membraan aan de grens van twee vloeistoffen, die men
voorzichtig naast of op elkander schenkt. De physische en che-
mische krachten streven naar rust, naar standvastig evenwicht,
en in eene plantencel heerscht onafgebroken beweging.
De schei- en natuurkundige krachten, aangenomen ook, dat
ze in de plant alles vermogen, wat ze in 't laboratorium kun-
nen, schijnen in de plant nog iets meer in hare macht te heb-
ben, nl. een plant uit de kiem of uit de spore te doen ontstaan
en die plant te doen groeien en voorttelen.
De beoefenaars der organische scheikunde zien bij hunne
proeven dikwijls eene belangrijke omstandigheid over het hoofd.
Wanneer zij uit anorganische grondstoffen eene organische
verbinding hebben opgebouwd, vergelijken zij die met de
verbinding, welke uit het organisme genomen is, en consta-
teeren de identiteit. Daarmede kan men genoegen nemen,
mits men er bij onthoude, dat beide stoffen nu geheel aan
den invloed van het leven onttrokken zijn en dat de stof, die
vroeger in de plant aanwezig was, nu hare vitale eigenschap-
pen, nl. mede te werken aan den organischen opbouw, verloren
heeft en die niet terugkrijgt dan door wederom in een orga-
nisme opgenomen te worden. En blijkt het ook, dat levende plan-
tenstoffen eenige en zelfs vele eigenschappen met niet levende
verbindingen gemeen hebben, het is tevens duidelijk, dat levende
stoffen eigenschappen vertoonen, welke de levenlooze missen.
Nu is het, dunkt ons, van empiristisch standpunt niet gerecht-
vaardigd, eigenschappen, die de stof, proefondervindelijk, ner-
gens, buiten den invloed van hetgeen men leven noemt, blijkt
te bezitten, toch aan de doode stof toeschrijft. Andere gevol-
gen, andere oorzaak. Die oorzaak ziet men niet, maar dit