Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
137-
schop enz., wanneer hem zulke droomen worden gesuggereerd; —
het te voorschijn roepen van poses en uitdrukkingen van het
gelaat (toorn, eerbied, vriendelijkheid), wanneer men slechts
de hand tot een vuist buigt of tot kushandjes aan den mond
brengt enz.; — de werking van imaginaire geneesmiddelen of
bedwelmende dranken; — het al of niet zien van personen of
zaken en wat daarmee samenhangt.
Bij dit alles mogen, tot een juist inzicht, twee zaken niet uit
het oog verloren worden, n.l. de getrouwheid van het geheu-
gen (wanneer niet de hersens geatrophieerd zijn) en de eigen-
aardige macht der verbeelding.
't Is een genoegzaam bekend feit, dat verschillende menschen,
die bewusteloos uit het water gehaald worden, getuigd hebben,
dat zij in de korte oogenblikken van doodsangst, die zij onder
water doorbrachten, hun geheele leven als het ware nog eens
doorleefden en alles als in tafereelen voor hunne oogen zagen
voorbijgaan. Hetzelfde zou gebeurd zijn met iemand, die, tus-
schen de spoorstaven neergevallen, een trein over zich zag
heen gaan. Bij een zieke, die in ijlkoorts lag, was het vol-
doende een enkel woordje te zeggen, wat op zijn vroegeren,
lang vergeten, schooltijd betrekking had, om hem alles, tot in
de kleinste bijzonderheden te laten navertellen, wat er gedu-
rende de les, waarop men zinspeelde, had plaats gegrepen.
Ook zijn er gevallen bekend van studenten, die in den toe-
stand van een natuurlijk somnambulisme knapper schenen te
zijn dan in wakenden toestand, omdat hunne verbeelding en
hun geheugen geheel en al door ééne zaak in beslag werd
genomen en zij dientengevolge aan alle verstrooiing onttrok-
ken waren, 't Is alsof, om eene vergelijking uit de mechanica
te gebruiken, de geheele energie, welke in wakenden toestand
voor verschillende verrichtingen noodig is (ook voor het zin-
nelijke werk der hersenen, dat wij bij het denken noodig heb-
ben) in de somnambulen voor ééne zaak of enkele zaken be-
schikbaar blijft en daardoor eene verhoogde werkzaamheid