Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
135-
een jongeling, die te paard zijn vriend ging bezoeken, alle
hindernissen op weg zoi-gvuldig vermeed, in de stad zijn paard
stalde en zich te voet naar zijn vriend begaf, om op diens
kamer met de grootste verbazing te — ontwaken.
Zonder zulke somnambulistische „tours de force" te verrich-
ten, vertoonen de meeste natuurlijke slaapwandelaars deze
eigenaardigheid, dat zij geheel en al vervuld zijn van het
ééne, hetgeen zij in den droom te doen hebben, en daarbij
wel zien en hooren, wat er op hun weg voorkomt, maar er
volstrekt geen oog en oor voor hebben, evenals iemand, die,
in diep gepeins verzonken of door hevigen angst gedreven, een
weg gaat zonder te verdwalen of zonder zich aan iets te stooten.
„Solvitur sensus communis ex parte": het orgaan van den
algemeenen zin — en daardoor tevens de organen van de zin-
nen (uiterlijke of innerlijke) — wordt 'voor een gedeelte uit
den toestand van rust en werkeloosheid tot werking gebracht,
maar juist de intensiteit, waarmede ééne voorstelling (of eene
reeks van bij elkander hoorende voorstellingen) zich doet
gelden, is oorzaak, dat dadelijk alle beschikbare energie in
beslag wordt genomen en er voor andere hersendeelen geene
energie genoeg overblijft om mede in werking te treden: m. a. w.
geene energie genoeg om den toestand van slaapwandelen in
dien van waken te doen overgaan.
Eene schok, die door een of ander zintuig binnendringt en
langs den weg der zenuwen zich tot in de hersenen voort-
plant, om daar — met geweld of bij verrassing — andere
middelpunten van het zenuwleven in beweging te brengen,
veroorzaakt bij slaapwandelaars dikwijls een plotseling ontwaken.
Wanneer een droom nu zoo levendig kan zijn, dat hij tot
spreken en handelen overeenkomstig dien droom aanleiding
kan geven, en van den anderen kant de droomen van vele
natuurlijke slapers onder den invloed kunnen gebracht wor-
den van dingen, die zij door de zintuigen gewaarworden, dan
is het wel als iets vreemds — wijl ongewoon — maar vol-