Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
131-
■en scherp op een klein plekje moest staren. Er moet dus
wel hypnotische slaap bestaan, die niet aan suggestie te
■danken is. Hiermee willen wij echter de waarde der suggestie
niet ontkennen, maar slechts den middenweg houden tus-
schen „alles is suggestie' hiér en „geen suggestie' daar.
Bij het bestudeeren der verschillende gevallen van hypnose,
die wij hetzij gelezen hetzij waargenomen hebben, kwam het ons
voor, dat de kunstmatige slaap steeds minder op den natuurlijken
geleek: 1°. wanneer de persoon reeds vroeger het voorwerp
geweest was van hypnotische proeven, zoodat daardoor het
zenuwleven in eene bepaalde richting geleid was, zij het ook
slechts in die eener volkomene afhankelijkheid van den ex-
perimentator; 2". wanneer de hypnose werd toegepast op
menschen met een ziekelijk zenuwgestel; 3". wanneer de
wijze van behandeling ruw of bijna gewelddadig was en dus
van zelf reeds eene overprikkeling der zenuwen moest teweeg-
brengen.
De physiologische oorzaak zal, dunkt ons, gezocht moeten
worden in het eigenlijke knooppunt der hersen, d. w. z. in
dat deel, hetwelk zoowel bij elke zinswaarneming als bij elke
werking van het voorstellingsvermogen betrokken is, in het
orgaan van den algemeenen zin '). Zoo alleen is het begrijpe-
lijk, hoe de hypnose zoowel door indrukken van gehoor, ge-
zicht en gevoel, als door eene concentratie der verbeelding
{suggestie) kan veroorzaakt worden. Al is hiermede het ont-
staan van den hypnotischen toestand niet geheel verklaard,
zoo is het intreden daarvan toch niet onbegrijpelijker dan het
natuurlijke inslapen van iemand, die, zonder de minste ver-
moeienis of behoefte aan rust, in slaap gezongen of gepreekt
wordt.
') De algemeene zin (sensus cotnmunts) is, volgens St. Thomas, de zin,
„waarheen alle indrukken der uiterlijke zinnen worden overgebracht en
waarin allo uiterlijke zinnen met elkander in betrekking komen (conjun-
guntur)."