Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
127-
we sinds jaren van zeer nabij kennen en voor wiens open-
hartigheid in zijne bekentenissen wij borg blijven — Jacobus,
zeggen wij, sluit zijne oogen en begint te knikkebollen, zoodra
hij, bij afwezigheid van ernstige bezigheid, lichamelijke of ver-
standelijke, een éénvormigen zinsindruk, ook slechts geduren-
de korten tijd, moet ondergaan. Zoo hebben wij hem zien en
hooren slapen in volle gezelschap gedurende een druk maar
niet bijster belangrijk gesprek; in de kerk gedurende de Ves-
pers en ook — het woord moet er uit — gedurende de preek;
op reis bij het ruischen van de beek en het donderen van
den waterval. In dat alles is voor hem en voor meer andere
menschen eene „virtus dormitiva, cujus est natura sensus as-
soupire", zooals Molière van het opium getuigt.
Opmerkelijk daarbij is het — hoewel volstrekt geen onge-
woon verschijnsel — dat hij in den beginne nog hier en daar
een woordje in het gesprek weet te plaatsen, somtijds echter
in eens met praten van de wijs raakt en een droombeeld in
woorden vertolkt, terwijl hij menigmaal, ten bewijze dat hij
niet geslapen heeft, vrij goed de gehouden conversatie weet na
te vertellen. Bij eene plotselinge staking in 't gesprek is hij
onmiddellijk wakker, eveïi zeker als de bewoners van een olie-
molen, wanneer een van de stampers een slag achterblijft. Of-
schoon wij hem niet voor zeer hypnotisabel zouden houden,
weten wij toch van hem, dat hij in zijne jeugd door toeval
er* achter kwam, dat hij zich door het staren op het witte
kleed van een predikant in een toestand kon verplaatsen,
die sterk op slaapdronkenheid leek en waaraan hij zich met
geweld moest ontrukken '). Tot het herhalen der proef was
hij echter niet te bewegen, omdat hij het ,naar" gevonden
had; eerst scheen het hem, dat een lichte nevel zich om den
redenaar verspreidde, maar het duurde niet lang of die nevel
') Hij had toen van de zichzelven hypnotiseerende fakirs en monniken
van den berg Athos nog nooit gehoord.