Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
119-
Het vreemdsoortigste geval van dien aard is wel dat van
eene Amerikaansche dame, welke na een aanval van slaapziek-
te alles vergeten had, wat ze ooit had geleerd. Ze moest
alles opnieuw aanleeren en zelfs de personen harer omgeving
opnieuw leeren kennen. Eenige maanden later had zij weder-
om een aanval van slaperigheid en vond bij haar ontwaken
als het ware haar eerste geheugen terug, terwijl ze het twee-
de bleek verloren te hebben. Na dien tijd wisselden geduren-
de eenige jaren beide toestanden met elkander af. Nu eens
is ze in het bezit van al hare herinneringen, dan weder weet
ze slechts, wat zij met moeite na hare eerste slaapperiode heeft
aangeleerd: is een persoon haar niet gedurende beide toe-
standen voorgesteld, dan kent zij hem ook nü wel en dan
niet. Zij zelve heeft van die wisseling niet het minste bewustzijn.
Deze verschijnselen moet men blijkbaar aan eene afwisselen-
de verlamming van hersendeelen toeschrijven, en behalve dat
hierdoor duidelijk wordt, hoe er plaatsvervanging en nummer-
verwisseling mogelijk is tusschen de verschillende deelen van
een orgaan, blijkt hieruit tevens, hoe juist de oude scholastici
deze feiten beoordeelden. ,Uit de ervaring blijkt', zegt de
H. Thomas, „dat hij, die eene verstandelijke kennis door
middel van verstandelijke kennisbeelden (species intelligibiles)
verkregen heeft, in werkelijkheid datgene, waarvan hij kennis
draagt, niet kan beschouwen (overwegen), tenzij hem een of
andere voorstelling te binnen valle. En daarvan komt het,
dat bij storing van het orgaan der verbeelding de mensch
niet slechts verhinderd wordt iets nieuws te begrijpen, maar
ook zich datgene voor den geest te halen, wat hij reeds
vroeger heeft begrepen" ').
Het ontbreken van alle bewustzijn in het aangehaalde ge-
val laat zich gereedelijk verklaren. Indien toch het orgaan
De memoria et reminiscent ia, Lect. II ; tevens ^H/Hma I, Q. LXXXIV,
art. VII c.