Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
118-
scherts tegen iemands borst drukte, eene beweging deed maken
en eene verwonding deed toebrengen.
Men heeft meer dan eens de vraag gesteld: is eene gedeelte-
lijke krankzinnigheid mogelijk? of: kan men krankzinnig zijn in
één punt (of meer) en verstandig voor de rest?
Ofschoon de krankzinnigheid in één bepaald punt zeker een
teeken is, dat het zenuwleven diep geschokt is, dunkt ons toch
dat deze vraag met „ja" moet beantwoord worden. De ervaring
bewijst het en de theorie moet het ook, afgezien van de ervaring,
erkennen. Waar wij de noodzakelijkheid van hersendeelen voor
verschillende functiën aannemen, ligt het voor de hand eene
plaatselijke storing aan te nemen en derhalve eene gedeeltelijke
werkeloosheid zoowel van het orgaan van het zelfgevoel als van
andere organen niet voor onmogelijk te houden.
storinoen van het voorstellingsvermogen.
De gevolgen, welke voortspruiten uit eene ziekte van het
orgaan, dat bij de voorstellingen werkzaam is — en dit or-
gaan is, volgens allen, de hersenschors — zijn, voor zooverre
ze zich als zoogenaamde zielsziekten voordoen, van tweevou-
digen aard.
Het orgaan is of wel te traag of wel te bedrijvig. Een te
traag orgaan is oorzaak van een traag denk- en herinnerings-
vermogen, zooals we reeds opmerkten '), maar dit heeft met
krankzinnigheid niets te maken. Ook dan zelfs, wanneer en-
kele deelen van het orgaan geheel verlamd of vernietigd zijn
en dus de werkzaamheid tot nul is gereduceerd, hebben wij
nog slechts met zoogenaamde ^Ausfalls-Erscheinungen* (het
ontbreken van een of ander verschijnsel, in casu het gemis
van sommige voorstellingen) te doen, die weliswaar tot zeer
vreemde toestanden aanleiding kunnen geven, maar den pa-
tiënt, die er aan lijdt, nog niet tot een zinnelooze maken.
') Tgl. het hoofdstak: Aanleg en erfelijkheid.