Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
117-
■dit dan dat en zijn willen en zijne handelingen springen van 't
een op 't andere.
Overigens is ook de gezonde mensch niet geheel en al vrij
van deze toestanden — het onderscheid tusschen dezen en den
krankzinnige ligt weer in het zinnelijke en redelijke bewustzijn,
zonder hetwelk de heerschappij over denken en willen en doen
niet te bewaren is.
Een laatste soort van zoogenaamde „wil-zieke" menschen is
zoo opgewekt van zenuwen, dat eene voorstelling bijna onmid-
dellijk door eene handeling wordt gevolgd en____te midden van
een gesprek vloeit een scheldwoord van hunne lippen, dat
hun op 't oogenblik door het hoofd schiet, of te midden van
het gebed voelen zij den drang eene godslastering uit te bra-
ken, wanneer zij toevallig aan zoo iets denken.
Het bestaan van zulke vreemde „contrast-voorstellingen"
kan iedereen genoegzaam kennen, die op zijne eigen gedach-
ten eenigszins acht wil slaan. Andere zieken van dit soort
praten somtijds zeer verstandig, maar doen onder de hand de
malste dingen.
Het feit, dat eene opkomende gedachte terstond eene over-
eenkomstige beweging uitlokt, is overigens zoo zeldzaam niet.
De geheele kun.st der „gedachtenlezers", beter gezegd „spel-
denzoekers of cijfer-raders," bestaat immers daarin, dat zij,
hoewel zij zeiven schijnen te leiden of te schrijven, zich laten
leiden door den persoon, welke de verborgen speld weet zitten
en de cijfers kent. Die kennis en het voortdurend denken
aan de verborgen speld of het te raden cijfer is oorzaak,
dat hij, die eigenlijk geleid moest worden, of, zooals het schijnt,
de schrijvende hand slechts vast te houden heeft in waarheid
door gewillig volgen of bijna onmerkbaar tegenstribbelen en
door een onwillekeurigen druk der hand, de plaats aanwijst
of het cijfer doet schrijven.
Wij zijn er getuige van geweest, dat de gedachte „als
ik eens toestootte" de hand, welke een geopend mes in