Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
116-
beheerschte, wijl niet genoegzaam gekende, driften — maar
wij bedoelen die krankheden, welke eigenlijk in den wil schijnen
te zetelen, de aboulie (willoosheid) en de hyperboulie (overdreven
willen). Wij zeggen „schijnen", want in werkelijkheid is hier niet
de wil maar de voorstelling en met deze de kennis in gebreke, en
blijft het waar „nihil volitum nisi cognitum": niets wordt gewild,
tenzij het gekend worde; of, wanneer men de kennis ook tot alle
deelen, alle omstandigheden uitstrekt: „nihil volitum nisi in
quantum cognitum" : men kan niets willen dan voor zooverre men
het kent.
Zeer juist maakt men daarom tegenwoordig een onderscheid
tusschen aboulie (willoosheid) en anergie (werkeloosheid in
den zin van gebrek aan energie om te handelen). De eigenlijke
aboulie is eene hoedanigheid, welke men aantreft bij idioten
of bij menschen met geatrophieerde hersenen; het gemis van
voorstellingen en denkbeelden noodzaakt den wil tot werkeloos-
heid op dat gebied, waar de voorstellingen ontbreken. Bij
enkele individuen is dit verlies zoo groot, dat slechts de be-
hoeften des lichaams, en ook deze veeleer als gevoelde, dan als
gekende, overblijven.
Eene andere klasse van menschen ivil eigenlijk wel, maar
mist de noodige energie om den wil in daden te uiten. Naar
de eigen verklaring van genezen zieken, vond „het schijnbare
gemis van wilskracht" zijne oorzaak daarin, dat óf wel hunne
voorstellingen niet levendig en duidelijk genoeg waren om juist
te kunnen weten, wat ze te doen hadden, óf wel dat de voor-
genomen handeling hun onmogelijk toescheen, wijl de ziektetoe-
stand hun de bezwaren en lichamelijke moeiten, aan de hande-
ling verbonden, te zwaar deed tillen.
Juist het tegenovergestelde heeft bij de hyperboulie plaats.
Aan zulk een zieke komt alles gemakkelijk en licht te bereiken
voor, en hij wil veel, wat hij anders niet zou verlangen te doen.
Komt daar nu bij, dat ook zijne voorstellingen vlug op elkan-
der volgen — ordelijk of ongeordend — dan wil de zieke nu