Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
114-
Tusschen de beide bovengenoemde groepen, welke meestal
niet met zichtbare verandering in de hersenen gepaard gaan,
en de volgende groep, bij welke deze waarneembare verande-
ringen nimmer ontbreken {Delirium acutum, Dementia paraly-
tica, Lues cerebralis en Dementia senilis worden hieronder
begrepen) plaatst men den waanzin der dronkaards en de
krankzinnigheid der morphinisten, welke als het ware den
overgang vormen.
Onder de zivakzmnïgen, eerder dan onder de A:ra«A;zinnigen,
moet men de idioten, waarover wij reeds vroeger gesproken
hebben, rangschikken.
In den laatsten tijd wordt in de rubriek zwakzumigen eene
splitsing gemaakt tusschen verstandelijk en zedelijk zwak-
zinnigen. Wij gelooven niet aan de juistheid dezer indeeling.
Elke handeling toch moet, wil zij een ethisch karakter hebben,
geleid worden door de kennis zoowel der wet als der handehng
in verband met de wet. Ontbreekt die kennis ten gevolge van
zwakzinnigheid en zijn de handelingen dientengevolge niet
toerekenbaar, dan is de oorzaak in het gemis der verstande-
lijke vermogens te zoeken. Dit wordt daardoor bevestigd,
dat, naar het getuigenis van v. Krafft—Ebing, van wien wij
deze indeeling overnamen, ook op andere punten, bij deze
idioten „der intellektuelle Defekt' niet ontbreekt.
De aanleiding tot deze splitsing, welke wij wel „verwarring"
zouden willen heeten, is wellicht te zoeken in de hebbelgk-
heid van sommigen om van „ethisch gevoel", „ethisch ge-
moed' of zoo iets te spreken en daarmee te bedoelen een
„je ne sais quoi', dat zich uit het instinct der gezellig
levende dieren ontwikkeld heeft. Daar wij deze vraag in een
volgend hoofdstuk over „de verantwoordelijkheid' hopen uiteen
te zetten, kunnen wij hier met deze korte mededeeling volstaan.
De beschouwingen, welke wij in de vorige bladzijden ten
beste gaven, zullen het den lezer — zoo hopen wij althans —
mogelijk maken den geestestoestand der zinneloozen eeniger-