Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
113-
het zenuwleven heeft aangetast, die hetzij langzaam hetzij
plotseling (en in dit laatste geval naar aanleiding van een of
andere gebeurtenis) tot krankzinnigheid kan overslaan. In den
beginne blijft de zieke zich van zijn toestand bewust, en wan-
neer hij somtijds beproeft de omstandigheden of de omgeving
voor zijn lijden aansprakelijk te stellen, dan weet hij wel, dat
hij zichzelven en anderen iets tracht voor te spiegelen, wat
geene werkelijkheid is. Reeds zijn zoowel het voorstellings-
vermogen als het zelfgevoel onder den invloed der kwaal,
maar de ordenende werking van het orgaan, hetwelk voor-
stellingen en waarnemingen verbindt, is nog niet gestoord, en
het redelijk zelfbewustzijn is nog aanwezig. Wanneer echter,
zooals v. Krafft Ebing zegt, het „orgaan van het zelfbewust-
zijn" niet slechts een of anderen invloed ondergaat maar
„ziek is," dan begint eene verwarring, waarbij waarnemingen
en hersenschimmen met elkander worden verwisseld, en de
lijder vertoont de droevige verschijnselen der melancholische
of maniacale krankzinnigheid.
Naast deze eerste groep plaatst zich de tweede: „krankzin-
nigheid door erfelijkheid." Niet echter alsof men onmiddellijk
de krankzinnigheid erfde — zulks gebeurt slechts zelden —
maar een ziekelijk zenuwgestel is de^door erflating verkregen
bodem, waarop de krankzinnigheid in velerlei vormen kan
opgroeien. Door erfelijkheid verkregen, is deze ziekte ook
geneigd zich wederom erfelijk voort te planten. Het is niet
mogelijk een typisch beeld van de ontwikkeling der kwaal
te schetsen, daar zij, een echte Proteus, alle vormen aan-
neemt. In tegenstelling met de ziekten der eerste groep,
dankt zij hai-e volkomen ontwikkeling meestal aan omstandig-
heden van weinig gewicht en kunnen zelfs gewone physiolo-
gische verschijnselen (pubertas, menses, puerperium) de uit-
barsting te weeg brengen. Ook zijn de kansen van genezing
geringer en die van wederinstorting grooter dan bij de ziels-
ziekten der eerste soort.